Jobs @ Pierce

Σας ευχαριστούμε για το ενδιαφέρον σας για τις διαθέσιμες θέσεις εργασίας στο Pierce – Αμερικανικό Κολλέγιο Ελλάδος.

Το Pierce επιθυμεί να προσλαμβάνει και να εντάσσει στην κοινότητα του ακαδημαϊκού και διοικητικού προσωπικού άτομα υψηλού εκπαιδευτικού επιπέδου και απόδοσης, με διάθεση για προσφορά και με υψηλό αίσθημα ευθύνης απέναντι στα παιδιά, στους γονείς και στο Κολλέγιο, σε ένα περιβάλλον που θέτει πάντοτε στο επίκεντρο το μαθητή.

Οι αιτήσεις των υποψηφίων για εργασία κρίνονται με βάση τα ανάλογα για την περίπτωση προσόντα, την εμπειρία, τις ατομικές δεξιότητες, τις ικανότητες και τις δυνατότητες, καθώς και την απόδοση σε συνεντεύξεις και εργασιακές δοκιμασίες και τυγχάνουν αμερόληπτης αντιμετώπισης.

Το Αμερικανικό Κολλέγιο Ελλάδος είναι εργοδότης ίσων ευκαιριών και δεν κάνει διακρίσεις με βάση την ηλικία, το γένος, το χρώμα, τη φυλή, την εθνικότητα, την καταγωγή, τη θρησκευτική πίστη, την αναπηρία, το φύλο, την οικογενειακή κατάσταση, ή το γενετήσιο προσανατολισμό. Το Κολλέγιο στοχεύει στην αξιοποίηση του ταλέντου και τη μεγιστοποίηση των δυνατοτήτων των εργαζομένων του και, ταυτόχρονα, στην εξάλειψη των αθέλητων προκαταλήψεων, προδιαθέσεων και στερεοτύπων στο χώρο εργασίας.

Εφ’ όσον ενδιαφέρεστε να υποβάλετε αίτηση εργασίας στο Pierce, παρακαλούμε να αποστείλετε το βιογραφικό σας σημείωμα, μια συνοδευτική επιστολή, στοιχεία επικοινωνίας (όνομα, email, τηλέφωνο) τριών τουλάχιστον προσώπων που μπορούν να δώσουν συστατικές επιστολές.

Όλες οι διαθέσιμες θέσεις εργασίας στο Pierce δημοσιεύονται σε αυτή τη σελίδα. Παρακαλώ επιλέξτε από τη λίστα που ακολουθεί τη θέση που σας ενδιαφέρει, για να διαβάσετε περισσότερες πληροφορίες.

Διαθέσιμες θέσεις εργασίας

Το Pierce – Αμερικανικό Κολλέγιο Ελλάδος θα λειτουργήσει το Σεπτέμβριο του 2022 Νηπιαγωγείο και Δημοτικό, προσφέροντας ένα διευρυμένο, βιωματικό και καινοτόμο εκπαιδευτικό πρόγραμμα για μαθητές/τριες ηλικίας από 4 έως 12 ετών, με έμφαση στην Αγγλική γλώσσα, την εκπαίδευση για την αειφορία και τη βιώσιμη ανάπτυξη, το STE(A)M, την υγιεινή διατροφή και τον τεχνολογικό εγγραμματισμό.

Γενική περιγραφή καθηκόντων:

Ο/H Δάσκαλος/α αναφέρεται στον Διευθυντή του Σχολείου και είναι υπεύθυνος για την υλοποίηση του διευρυμένου βιωματικού και καινοτόμου εκπαιδευτικού προγράμματος του Τμήματός του/της.

Αναλυτική περιγραφή καθηκόντων:

 • Συνεργάζεται με τους εκπαιδευτικούς των ειδικών μαθημάτων, με τους ειδικούς επιστημονικούς συνεργάτες, καθώς και με τους Deans του Σχολείου, για το σχεδιασμό και την υλοποίηση των διαθεματικών και βιωματικών δράσεων και δραστηριοτήτων των εκπαιδευτικών προγραμμάτων του/της.
 • Αναπτύσσει εκπαιδευτικό υλικό για το Τμήμα του/της, καθώς και για τα βιωματικά και καινοτόμα προγράμματα που υλοποιεί.
 • Εφαρμόζει σύγχρονες μεθόδους διδασκαλίας, δίνοντας έμφαση στην ομαδοσυνεργατική και στη διαφοροποιημένη διδασκαλία, στις βιωματικές προσεγγίσεις και στη συστηματική αξιοποίηση σύγχρονων εργαλείων τεχνολογίας και επικοινωνίας.
 • Διαμορφώνει ένα συνεργατικό, βιωματικό και διαθεματικό εκπαιδευτικό πλαίσιο που ενθαρρύνει συστηματικά τους/τις μαθητές/τριες να αξιοποιούν τη φαντασία τους και να λειτουργούν διερευνητικά/ανακαλυπτικά, υποστηρίζοντάς τους σε ολόκληρη τη διαδικασία.
 • Προτείνει εξωσχολικές θεματικές επισκέψεις και εργαστήρια για τον εμπλουτισμό του εκπαιδευτικού και βιωματικού προγράμματος.
 • Συμμετέχει σε περιοδικές συνεδριάσεις ανταλλαγής καλών και καινοτόμων πρακτικών του εκπαιδευτικού προσωπικού του Σχολείου.
 • Επικοινωνεί και συνεργάζεται με τους γονείς και κηδεμόνες παρέχοντας έγκαιρα ανατροφοδότηση για την πορεία των μαθητών/τριών τού Τμήματός του/της.
 • Συμμετέχει στις εκπαιδευτικές δράσεις και πληροφοριακές εκδηλώσεις του Σχολείου για την ανάδειξη του εκπαιδευτικού του έργου και την προώθηση των εκπαιδευτικών του προγραμμάτων.
 • Συμμετέχει στο ετήσιο πρόγραμμα επαγγελματικής ανάπτυξης όλων των εκπαιδευτικών τού Σχολείου και συνεισφέρει στην εξωστρέφειά του μέσα από τη συμμετοχή του/της σε πανελλήνια και διεθνή συνέδρια και εκπαιδευτικά προγράμματα.
 • Διαμορφώνει κλίμα εμπιστοσύνης και σεβασμού στη διαφορετικότητα μέσα από τη στάση και τη συμπεριφορά του/της.
 • Επιδεικνύει αφοσίωση στην ανθρωπιστική εκπαίδευση που αποτελεί/αντανακλά την εκπαιδευτική φιλοσοφία του Σχολείου/Pierce – ACG.

Απαιτούμενα προσόντα:

 • Πτυχίο ΑΕΙ Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης ή ισότιµο και αναγνωρισμένο αντίστοιχο τίτλο της αλλοδαπής
 • Αναγνωρισμένο μεταπτυχιακό δίπλωμα στην Πρωτοβάθμια εκπαίδευση
 • Άριστη γνώση της Ελληνικής και της Αγγλικής γλώσσας
 • Άριστη γνώση και εξοικείωση στην ενσωμάτωση εργαλείων τεχνολογίας και επικοινωνίας στην εκπαιδευτική διαδικασία
 • Ελάχιστη διδακτική εμπειρία 3 ετών στην Πρωτοβάθμια εκπαίδευση
 • Υψηλή εργασιακή ηθική και εξαιρετικές διαπροσωπικές και επικοινωνιακές δεξιότητες
 • Εγγραφή στην Επετηρίδα Ιδιωτικών Εκπαιδευτικών Λειτουργών του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων

Επιπλέον προσόντα που θα συνεκτιμηθούν: 

 • Εμπειρία στη βιωματική και ομαδοσυνεργατική/διαφοροποιημένη εκπαίδευση
 • Εμπειρία στην υλοποίηση καινοτόμων συνεργατικών προγραμμάτων με προτιμώμενη έμφαση στο περιβάλλον και την αειφορία, το STE(A)M, την υγιεινή διατροφή, τη ρομποτική και τον προγραμματισμό

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: Μέχρι κάλυψης του συνόλου των θέσεων.

Οδηγίες: Οι υποψήφιοι θα πρέπει να συμπληρώσουν την ηλεκτρονική αίτηση και να επισυνάψουν τα ακόλουθα:

 • Συνοδευτική επιστολή
 • Πρόσφατο Βιογραφικό Σημείωμα
 • Συστάσεις (όνομα, διεύθυνση e-mail, τηλέφωνο) τουλάχιστον (3) τριών ατόμων που σας γνωρίζουν σε επαγγελματικό πλαίσιο

Το Pierce – Αμερικανικό Κολλέγιο Ελλάδος θα λειτουργήσει το Σεπτέμβριο του 2022 Νηπιαγωγείο και Δημοτικό, προσφέροντας ένα διευρυμένο, βιωματικό και καινοτόμο εκπαιδευτικό πρόγραμμα για μαθητές/τριες ηλικίας από 4 έως 12 ετών, με έμφαση στην Αγγλική γλώσσα, την εκπαίδευση για την αειφορία και τη βιώσιμη ανάπτυξη, το STE(A)M, την υγιεινή διατροφή και τον τεχνολογικό εγγραμματισμό.

Γενική περιγραφή καθηκόντων:

Ο/H Καθηγητής/τρια Αγγλικής γλώσσας αναφέρεται στον Διευθυντή του Σχολείου και την Επικεφαλής του Αγγλικού Τμήματος. Συμμετέχει στο σχεδιασμό των βιωματικών δράσεων και δραστηριοτήτων και είναι υπεύθυνος/η για την υλοποίηση του διευρυμένου βιωματικού και καινοτόμου εκπαιδευτικού προγράμματος διδασκαλίας της Αγγλικής γλώσσας στα Τμήματα που θα αναλάβει.

Αναλυτική περιγραφή καθηκόντων:

 • Αναπτύσσει εκπαιδευτικό υλικό για τα Τμήματά του/της, καθώς και για τα βιωματικά και καινοτόμα προγράμματα που υλοποιεί.
 • Σχεδιάζει και υλοποιεί βιωματικές δράσεις και δραστηριότητες με σκοπό να υποστηρίξει διαθεματικά τη διδασκαλία της Αγγλικής γλώσσας και την ανάδειξη της Αμερικανικής κουλτούρας. Για το λόγο αυτό, συνεργάζεται με τους/τις Καθηγητές/τριες Αγγλικής γλώσσας, τους εκπαιδευτικούς των Τμημάτων, με τους ειδικούς επιστημονικούς συνεργάτες, καθώς και με τους Deans του Σχολείου και την ψυχοπαιδαγωγική ομάδα.
 • Εφαρμόζει σύγχρονες μεθόδους διδασκαλίας, δίνοντας έμφαση στην ομαδοσυνεργατική και στη διαφοροποιημένη διδασκαλία, στις βιωματικές προσεγγίσεις, καθώς και στη συστηματική αξιοποίηση σύγχρονων εργαλείων τεχνολογίας και επικοινωνίας.
 • Δημιουργεί για τους μαθητές και τις μαθήτριές του/της κλίμα ασφάλειας και εμπιστοσύνης, ενθαρρύνοντας την ελεύθερη έκφρασή τους μέσα από την αξιοποίηση της Αγγλικής γλώσσας.
 • Διαμορφώνει ένα συνεργατικό, βιωματικό και διαθεματικό εκπαιδευτικό πλαίσιο που ενθαρρύνει συστηματικά τους/τις μαθητές/τριες να αξιοποιούν τη φαντασία τους και να λειτουργούν διερευνητικά/ανακαλυπτικά, υποστηρίζοντάς τους σε ολόκληρη τη διαδικασία.
 • Προτείνει εξωσχολικές θεματικές επισκέψεις και εργαστήρια για τον εμπλουτισμό του εκπαιδευτικού και βιωματικού προγράμματος διδασκαλίας της Αγγλικής γλώσσας.
 • Συμμετέχει στις τακτικές συνεδριάσεις του Αγγλικού Τμήματος, καθώς και στις περιοδικές συνεδριάσεις ανταλλαγής καλών και καινοτόμων πρακτικών του εκπαιδευτικού προσωπικού του Σχολείου.
 • Επικοινωνεί και συνεργάζεται με τους γονείς και κηδεμόνες παρέχοντας έγκαιρα ανατροφοδότηση για την πορεία των μαθητών/τριών του/της.
 • Συμμετέχει στις εκπαιδευτικές δράσεις και πληροφοριακές εκδηλώσεις του Σχολείου για την ανάδειξη του εκπαιδευτικού του έργου και την προώθηση των εκπαιδευτικών του προγραμμάτων.
 • Συμμετέχει στο ετήσιο πρόγραμμα επαγγελματικής ανάπτυξης όλων των εκπαιδευτικών του Σχολείου και συνεισφέρει στην εξωστρέφειά του μέσα από τη συμμετοχή του/της σε πανελλήνια και διεθνή συνέδρια και εκπαιδευτικά προγράμματα.
 • Διαμορφώνει κλίμα εμπιστοσύνης και σεβασμού στη διαφορετικότητα μέσα από τη στάση και τη συμπεριφορά του/της.
 • Επιδεικνύει αφοσίωση στην ανθρωπιστική εκπαίδευση που αποτελεί/αντανακλά την εκπαιδευτική φιλοσοφία του Σχολείου/Pierce – ACG.

Απαιτούμενα προσόντα:

 • Πτυχίο ΑΕΙ Τμήματος Αγγλικής Φιλολογίας ή αναγνωρισμένο ισότιμο και αντίστοιχο τίτλο της αλλοδαπής
 • Αναγνωρισμένο μεταπτυχιακό δίπλωμα (κατά προτίμηση στη διδακτική της Αγγλικής γλώσσας TESOL ή Second Language Acquisition)
 • Μητρική ή σχεδόν μητρική χρήση της Αγγλικής γλώσσας
 • Άριστη γνώση και εξοικείωση στην ενσωμάτωση εργαλείων τεχνολογίας και επικοινωνίας στην εκπαιδευτική διαδικασία
 • Ελάχιστη διδακτική εμπειρία 3 ετών στη διδασκαλία της Αγγλικής γλώσσας στην Πρωτοβάθμια ή Δευτεροβάθμια εκπαίδευση
 • Υψηλή εργασιακή ηθική και εξαιρετικές διαπροσωπικές και επικοινωνιακές δεξιότητες
 • Εγγραφή στην Επετηρίδα Ιδιωτικών Εκπαιδευτικών Λειτουργών του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων

Επιπλέον προσόντα που θα συνεκτιμηθούν:

 • Εμπειρία στη βιωματική και ομαδοσυνεργατική/διαφοροποιημένη εκπαίδευση
 • Εμπειρία στην υλοποίηση καινοτόμων συνεργατικών προγραμμάτων στη διδασκαλία της Αγγλικής γλώσσας
 • Εμπειρία στη διδασκαλία προγραμμάτων ΙΒ, π.χ. PYP, MYP ή και προγραμμάτων σπουδών διεθνών σχολείων
 • Διδακτική εμπειρία στη διδασκαλία της Αγγλικής γλώσσας σε τμήματα με μαθητές/τριες ηλικίας 6 έως 12 χρόνων ή σε μαθητές/τριες Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: Μέχρι κάλυψης του συνόλου των θέσεων.

Οδηγίες: Οι υποψήφιοι θα πρέπει να συμπληρώσουν την ηλεκτρονική αίτηση και να επισυνάψουν τα ακόλουθα:

 • Συνοδευτική επιστολή
 • Πρόσφατο Βιογραφικό Σημείωμα
 • Συστάσεις (όνομα, διεύθυνση e-mail, τηλέφωνο) τουλάχιστον (3) τριών ατόμων που σας γνωρίζουν σε επαγγελματικό πλαίσιο

Το Pierce – Αμερικανικό Κολλέγιο Ελλάδος θα λειτουργήσει το Σεπτέμβριο του 2022 Νηπιαγωγείο και Δημοτικό, προσφέροντας ένα διευρυμένο, βιωματικό και καινοτόμο εκπαιδευτικό πρόγραμμα για μαθητές/τριες ηλικίας από 4 έως 12 ετών, με έμφαση στην Αγγλική γλώσσα, την εκπαίδευση για την αειφορία και τη βιώσιμη ανάπτυξη, το STE(A)M, την υγιεινή διατροφή και τον τεχνολογικό εγγραμματισμό.

Γενική περιγραφή καθηκόντων:

Ο/H Καθηγητής/τρια Αισθητικής αγωγής αναφέρεται στον Διευθυντή του Σχολείου. Συμμετέχει στο σχεδιασμό των βιωματικών δράσεων και δραστηριοτήτων και είναι υπεύθυνος/η για την υλοποίηση του διευρυμένου βιωματικού και καινοτόμου εκπαιδευτικού προγράμματος διδασκαλίας της Αισθητικής αγωγής στα Τμήματα που θα αναλάβει.

Αναλυτική περιγραφή καθηκόντων:

 • Αναπτύσσει εκπαιδευτικό υλικό για τα Τμήματά του/της, καθώς και για τα βιωματικά και καινοτόμα προγράμματα που υλοποιεί.
 • Σχεδιάζει και υλοποιεί βιωματικές δράσεις και δραστηριότητες με σκοπό να υποστηρίξει διαθεματικά τη διδασκαλία της Αισθητικής αγωγής. Για το λόγο αυτό, συνεργάζεται με τους εκπαιδευτικούς των Τμημάτων, με τους ειδικούς επιστημονικούς συνεργάτες, καθώς και με τους Deans του Σχολείου και την ψυχοπαιδαγωγική ομάδα.
 • Δημιουργεί καθημερινά για τους/τις μαθητές/τριές του/της κλίμα ασφάλειας και εμπιστοσύνης, ενθαρρύνει την ελεύθερη εικαστική έκφρασή τους και συντονίζει τον πειραματισμό τους με διαφορετικά υλικά.
 • Διαμορφώνει ένα συνεργατικό, βιωματικό και διαθεματικό εκπαιδευτικό πλαίσιο που ενθαρρύνει συστηματικά τους/τις μαθητές/τριες να αξιοποιούν τη φαντασία τους και να λειτουργούν διερευνητικά/ανακαλυπτικά, υποστηρίζοντάς τους σε ολόκληρη τη διαδικασία.
 • Εφαρμόζει σύγχρονες μεθόδους διδασκαλίας, δίνοντας έμφαση στην ομαδοσυνεργατική και στη διαφοροποιημένη διδασκαλία, στις βιωματικές προσεγγίσεις, καθώς και στη συστηματική αξιοποίηση σύγχρονων εργαλείων τεχνολογίας και επικοινωνίας.
 • Συμμετέχει στις περιοδικές συνεδριάσεις ανταλλαγής καλών και καινοτόμων πρακτικών του εκπαιδευτικού προσωπικού του Σχολείου.
 • Συντονίζει, σε συνεργασία με τους υπόλοιπους εκπαιδευτικούς, την εικαστική διάσταση και υποστήριξη όλων των εκπαιδευτικών δράσεων του Σχολείου.
 • Σχεδιάζει και υλοποιεί εικαστικές εκθέσεις με έργα των μαθητών/τριών τού Σχολείου.
 • Επιδιώκει και συντονίζει τη συμμετοχή ατομικών ή ομαδικών εικαστικών έργων των μαθητών/τριών τού Σχολείου σε ελληνικές ή διεθνείς εκθέσεις.
 • Προτείνει εξωσχολικές θεματικές επισκέψεις και εργαστήρια για τον εμπλουτισμό του εκπαιδευτικού και βιωματικού προγράμματος διδασκαλίας της Αισθητικής αγωγής.
 • Επικοινωνεί και συνεργάζεται με τους γονείς και κηδεμόνες παρέχοντας έγκαιρα ανατροφοδότηση για την πορεία των μαθητών/τριών του/της.
 • Συμμετέχει στις εκπαιδευτικές δράσεις και πληροφοριακές εκδηλώσεις του Σχολείου για την ανάδειξη του εκπαιδευτικού του έργου και την προώθηση των εκπαιδευτικών του προγραμμάτων.
 • Συμμετέχει στο ετήσιο πρόγραμμα επαγγελματικής ανάπτυξης όλων των εκπαιδευτικών του Σχολείου και συνεισφέρει στην εξωστρέφειά του μέσα από τη συμμετοχή του/της σε πανελλήνια και διεθνή συνέδρια, εκπαιδευτικά προγράμματα και εικαστικές εκθέσεις.
 • Διαμορφώνει κλίμα εμπιστοσύνης και σεβασμού στη διαφορετικότητα μέσα από τη στάση και τη συμπεριφορά του/της.
 • Επιδεικνύει αφοσίωση στην ανθρωπιστική εκπαίδευση που αποτελεί/αντανακλά την εκπαιδευτική φιλοσοφία του Σχολείου/Pierce – ACG.

Απαιτούμενα προσόντα:

 • Πτυχίο ΑΕΙ Τμήματος Καλών Τεχνών ή αναγνωρισμένο ισότιμο και αντίστοιχο τίτλο της αλλοδαπής
 • Αναγνωρισμένο μεταπτυχιακό δίπλωμα (κατά προτίμηση σε θεματικές που σχετίζονται με μαθητές/τριες Πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης)
 • Άριστη χρήση της Ελληνικής και Αγγλικής γλώσσας
 • Άριστη γνώση και εξοικείωση στην ενσωμάτωση εργαλείων τεχνολογίας και επικοινωνίας στην εκπαιδευτική διαδικασία
 • Ελάχιστη διδακτική εμπειρία 3 ετών στη διδασκαλία της Αισθητικής αγωγής στην Πρωτοβάθμια εκπαίδευση
 • Υψηλή εργασιακή ηθική και εξαιρετικές διαπροσωπικές και επικοινωνιακές δεξιότητες
 • Εγγραφή στην Επετηρίδα Ιδιωτικών Εκπαιδευτικών Λειτουργών του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων

Επιπλέον προσόντα που θα συνεκτιμηθούν:

 • Εμπειρία στη βιωματική και ομαδοσυνεργατική/διαφοροποιημένη εκπαίδευση
 • Εμπειρία στην υλοποίηση καινοτόμων συνεργατικών προγραμμάτων στη διδασκαλία της Αισθητικής αγωγής

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: Μέχρι κάλυψης του συνόλου των θέσεων.

Οδηγίες: Οι υποψήφιοι θα πρέπει να συμπληρώσουν την ηλεκτρονική αίτηση και να επισυνάψουν τα ακόλουθα:

 • Συνοδευτική επιστολή
 • Πρόσφατο Βιογραφικό Σημείωμα
 • Συστάσεις (όνομα, διεύθυνση e-mail, τηλέφωνο) τουλάχιστον (3) τριών ατόμων που σας γνωρίζουν σε επαγγελματικό πλαίσιο

Το Pierce – Αμερικανικό Κολλέγιο Ελλάδος θα λειτουργήσει το Σεπτέμβριο του 2022 Νηπιαγωγείο και Δημοτικό, προσφέροντας ένα διευρυμένο, βιωματικό και καινοτόμο εκπαιδευτικό πρόγραμμα για μαθητές/τριες ηλικίας από 4 έως 12 ετών, με έμφαση στην Αγγλική γλώσσα, την εκπαίδευση για την αειφορία και τη βιώσιμη ανάπτυξη, το STE(A)M, την υγιεινή διατροφή και τον τεχνολογικό εγγραμματισμό.

Γενική περιγραφή καθηκόντων:

Ο/H Καθηγητής/τρια Μουσικής αγωγής αναφέρεται στον Διευθυντή του Σχολείου. Συμμετέχει στο σχεδιασμό των βιωματικών δράσεων και δραστηριοτήτων και είναι υπεύθυνος/η για την υλοποίηση του διευρυμένου βιωματικού και καινοτόμου εκπαιδευτικού προγράμματος διδασκαλίας της Μουσικής αγωγής στα Τμήματα που θα αναλάβει.

Αναλυτική περιγραφή καθηκόντων:

 • Αναπτύσσει εκπαιδευτικό υλικό για τα Τμήματά του/της, καθώς και για τα βιωματικά και καινοτόμα προγράμματα που υλοποιεί.
 • Σχεδιάζει και υλοποιεί βιωματικές δράσεις και δραστηριότητες με σκοπό να υποστηρίξει διαθεματικά τη διδασκαλία της Μουσικής αγωγής. Για το λόγο αυτό, συνεργάζεται με τους εκπαιδευτικούς των Τμημάτων, με τους ειδικούς επιστημονικούς συνεργάτες, καθώς και με τους Deans του Σχολείου και την ψυχοπαιδαγωγική ομάδα.
 • Δημιουργεί καθημερινά για τους/τις μαθητές/τριές του/της κλίμα ασφάλειας και εμπιστοσύνης και καλλιεργεί/ενθαρρύνει συστηματικά την ελεύθερη έκφρασή τους μέσα από τη μουσική.
 • Διαμορφώνει ένα συνεργατικό, βιωματικό και διαθεματικό εκπαιδευτικό πλαίσιο που ενθαρρύνει συστηματικά τους/τις μαθητές/τριες να αξιοποιούν τη φαντασία τους και να λειτουργούν διερευνητικά/ανακαλυπτικά, υποστηρίζοντάς τους σε ολόκληρη τη διαδικασία.
 • Εφαρμόζει σύγχρονες μεθόδους διδασκαλίας, δίνοντας έμφαση στην ομαδοσυνεργατική και στη διαφοροποιημένη διδασκαλία, στις βιωματικές προσεγγίσεις, καθώς και στη συστηματική αξιοποίηση σύγχρονων εργαλείων τεχνολογίας και επικοινωνίας.
 • Συμμετέχει στις περιοδικές συνεδριάσεις ανταλλαγής καλών και καινοτόμων πρακτικών του εκπαιδευτικού προσωπικού του Σχολείου.
 • Συντονίζει, σε συνεργασία με τους υπόλοιπους εκπαιδευτικούς, τη μουσική υποστήριξη όλων των εκπαιδευτικών δράσεων του Σχολείου, καθώς και την προετοιμασία των μαθητών/τριών που συμμετέχουν σε αυτές με μουσικό όργανο ή με τη φωνή τους.
 • Συνεργάζεται με τον/την υπεύθυνο της Χορωδίας του Σχολείου για την επιλογή των μαθητών/τριών που θα συμμετέχουν σε αυτή και συνεισφέρει στην προετοιμασία της συμμετοχής τους στις εκδηλώσεις της.
 • Σχεδιάζει και υλοποιεί εκδηλώσεις με μουσικές παραστάσεις των μαθητών/τριών, καθώς και εκθέσεις με έργα τους, με αφορμή το μάθημα της Μουσικής αγωγής.
 • Προτείνει εξωσχολικές θεματικές επισκέψεις και εργαστήρια για τον εμπλουτισμό τού εκπαιδευτικού και βιωματικού προγράμματος διδασκαλίας της Μουσικής αγωγής.
 • Επικοινωνεί και συνεργάζεται με τους γονείς και κηδεμόνες παρέχοντας έγκαιρα ανατροφοδότηση για την πορεία των μαθητών/τριών του/της.
 • Συμμετέχει στις εκπαιδευτικές δράσεις και πληροφοριακές εκδηλώσεις του Σχολείου για την ανάδειξη του εκπαιδευτικού του έργου και την προώθηση των εκπαιδευτικών του προγραμμάτων.
 • Συμμετέχει στο ετήσιο πρόγραμμα επαγγελματικής ανάπτυξης όλων των εκπαιδευτικών του Σχολείου και συνεισφέρει στην εξωστρέφειά του μέσα από τη συμμετοχή του/της σε πανελλήνια και διεθνή συνέδρια και εκπαιδευτικά προγράμματα.
 • Διαμορφώνει κλίμα εμπιστοσύνης και σεβασμού στη διαφορετικότητα μέσα από τη στάση και τη συμπεριφορά του/της.
 • Επιδεικνύει αφοσίωση στην ανθρωπιστική εκπαίδευση που αποτελεί/αντανακλά την εκπαιδευτική φιλοσοφία του Σχολείου/Pierce – ACG.

Απαιτούμενα προσόντα:

 • Πτυχίο ΑΕΙ Τμήματος Μουσικών Σπουδών ή αναγνωρισμένο ισότιμο και αντίστοιχο τίτλο της αλλοδαπής
 • Αναγνωρισμένο μεταπτυχιακό δίπλωμα (κατά προτίμηση σε θεματικές που σχετίζονται με μαθητές/τριες Πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης)
 • Άριστη χρήση της Ελληνικής και Αγγλικής γλώσσας
 • Άριστη γνώση και εξοικείωση στην ενσωμάτωση εργαλείων τεχνολογίας και επικοινωνίας στην εκπαιδευτική διαδικασία
 • Ελάχιστη διδακτική εμπειρία 3 ετών στη διδασκαλία της Μουσικής αγωγής στην Πρωτοβάθμια εκπαίδευση
 • Υψηλή εργασιακή ηθική και εξαιρετικές διαπροσωπικές και επικοινωνιακές δεξιότητες
 • Εγγραφή στην Επετηρίδα Ιδιωτικών Εκπαιδευτικών Λειτουργών του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων

Επιπλέον προσόντα που θα συνεκτιμηθούν:

 • Εμπειρία στη βιωματική και ομαδοσυνεργατική/διαφοροποιημένη εκπαίδευση
 • Εμπειρία στην υλοποίηση καινοτόμων συνεργατικών προγραμμάτων στη διδασκαλία της Μουσικής αγωγής

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: Μέχρι κάλυψης του συνόλου των θέσεων.

Οδηγίες: Οι υποψήφιοι θα πρέπει να συμπληρώσουν την ηλεκτρονική αίτηση και να επισυνάψουν τα ακόλουθα:

 • Συνοδευτική επιστολή
 • Πρόσφατο Βιογραφικό Σημείωμα
 • Συστάσεις (όνομα, διεύθυνση e-mail, τηλέφωνο) τουλάχιστον (3) τριών ατόμων που σας γνωρίζουν σε επαγγελματικό πλαίσιο

Το Pierce – Αμερικανικό Κολλέγιο Ελλάδος θα λειτουργήσει το Σεπτέμβριο του 2022 Νηπιαγωγείο και Δημοτικό, προσφέροντας ένα διευρυμένο, βιωματικό και καινοτόμο εκπαιδευτικό πρόγραμμα για μαθητές/τριες ηλικίας από 4 έως 12 ετών, με έμφαση στην Αγγλική γλώσσα, την εκπαίδευση για την αειφορία και τη βιώσιμη ανάπτυξη, το STE(A)M, την υγιεινή διατροφή και τον τεχνολογικό εγγραμματισμό.

Γενική περιγραφή καθηκόντων:

Ο/H Καθηγητής/τριας Θεατρικής Αγωγής αναφέρεται στον Διευθυντή του Σχολείου και είναι υπεύθυνος/η για την υλοποίηση του βιωματικού και διαθεματικού εκπαιδευτικού προγράμματος διδασκαλίας της Θεατρικής αγωγής στα Τμήματα που θα αναλάβει.

Αναλυτική περιγραφή καθηκόντων:

 • Αναπτύσσει εκπαιδευτικό υλικό για τα Τμήματά του/της.
 • Σχεδιάζει και υλοποιεί βιωματικές δράσεις και δραστηριότητες με σκοπό να υποστηρίξει διαθεματικά τη διδασκαλία της Θεατρικής αγωγής. Για το λόγο αυτό, συνεργάζεται με τους εκπαιδευτικούς των Τμημάτων, με τους ειδικούς επιστημονικούς συνεργάτες, καθώς και με τους Deans του Σχολείου και την ψυχοπαιδαγωγική ομάδα.
 • Δημιουργεί καθημερινά για τους/τις μαθητές/τριές του/της κλίμα ασφάλειας και εμπιστοσύνης και καλλιεργεί/ενθαρρύνει συστηματικά την ελεύθερη έκφρασή τους μέσα από το θέατρο.
 • Επιδιώκει μέσα από τις βιωματικές και διαθεματικές δράσεις των μαθημάτων του/της να συνεισφέρει στην καλλιέργεια δεξιοτήτων που αφορούν στην ψυχοσωματική έκφραση μέσα από το ελεύθερο παιχνίδι, στον οργανωμένο αυτοσχεδιασμό, στην παντομίμα και τη μιμική, καθώς και στην ανάπτυξη της γλωσσικής και εκφραστικής ικανότητας μέσα από τον αυτοσχεδιασμό και την αξιοποίηση λογοτεχνικών κειμένων.
 • Διαμορφώνει ένα συνεργατικό, βιωματικό και διαθεματικό εκπαιδευτικό πλαίσιο που ενθαρρύνει συστηματικά τους/τις μαθητές/τριες να αξιοποιούν τη φαντασία τους και να λειτουργούν διερευνητικά/ανακαλυπτικά, υποστηρίζοντάς τους σε ολόκληρη τη διαδικασία.
 • Συντονίζει, σε συνεργασία με τους υπόλοιπους εκπαιδευτικούς, την υποστήριξη όλων των θεατρικών δράσεων του Σχολείου, καθώς και την προετοιμασία των μαθητών/τριών που συμμετέχουν σε αυτές.
 • Συνεργάζεται και συνεισφέρει επικουρικά, όταν του/της ζητηθεί, με την Παιδοψυχολόγο του Σχολείου, στην υλοποίηση του καινοτόμου και βιωματικού εκπαιδευτικού προγράμματος “Διαμεσολάβηση Συνομήλικων” (Peer Mediation).
 • Προτείνει και συντονίζει το πρόγραμμα των επισκέψεων σε θεατρικά δρώμενα για όλες τις τάξεις του Σχολείου, καθώς και εργαστήρια σχετικά με το μάθημά του/της, για τον εμπλουτισμό του εκπαιδευτικού και βιωματικού προγράμματος της Θεατρικής αγωγής.
 • Συμμετέχει σε περιοδικές συνεδριάσεις ανταλλαγής καλών και καινοτόμων πρακτικών τού εκπαιδευτικού προσωπικού του Σχολείου.
 • Επικοινωνεί και συνεργάζεται με τους γονείς και κηδεμόνες παρέχοντας έγκαιρα ανατροφοδότηση για την πορεία των μαθητών/τριών των Τμημάτων που έχει αναλάβει.
 • Συμμετέχει στις εκπαιδευτικές δράσεις και πληροφοριακές εκδηλώσεις του Σχολείου για την ανάδειξη του εκπαιδευτικού του έργου και την προώθηση των εκπαιδευτικών του προγραμμάτων.
 • Συμμετέχει στο ετήσιο πρόγραμμα επαγγελματικής ανάπτυξης όλων των εκπαιδευτικών του Σχολείου και συνεισφέρει στην εξωστρέφειά του μέσα από τη συμμετοχή του/της σε σχετικά με την ειδικότητά του/της πανελλήνια και διεθνή συνέδρια και εκπαιδευτικά προγράμματα.
 • Διαμορφώνει κλίμα εμπιστοσύνης και σεβασμού στη διαφορετικότητα μέσα από τη στάση και τη συμπεριφορά του/της.
 • Επιδεικνύει αφοσίωση στην ανθρωπιστική εκπαίδευση που αποτελεί/αντανακλά την εκπαιδευτική φιλοσοφία του Σχολείου/Pierce – ACG.

Απαιτούμενα προσόντα:

 • Πτυχίο ΑΕΙ Τμήματος Θεατρικών Σπουδών ή ισότιμο και αναγνωρισμένο αντίστοιχο τίτλο της αλλοδαπής
 • Αναγνωρισμένο μεταπτυχιακό δίπλωμα (προτιμώμενες ειδικεύσεις: Πρωτοβάθμια ή Προσχολική εκπαίδευση, Drama Education)
 • Άριστη γνώση της Ελληνικής και της Αγγλικής γλώσσας
 • Άριστη γνώση και εξοικείωση στην ενσωμάτωση εργαλείων τεχνολογίας και επικοινωνίας στην εκπαιδευτική διαδικασία
 • Ελάχιστη διδακτική εμπειρία 3 ετών στην Πρωτοβάθμια/Προσχολική εκπαίδευση ή αποδεδειγμένη εμπειρία στη θεατρική εκπαίδευση μαθητών/τριών ηλικίας 4 έως 12 ετών
 • Υψηλή εργασιακή ηθική και εξαιρετικές διαπροσωπικές και επικοινωνιακές δεξιότητες
 • Εγγραφή στην Επετηρίδα Ιδιωτικών Εκπαιδευτικών Λειτουργών του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: Μέχρι κάλυψης του συνόλου των θέσεων.

Οδηγίες: Οι υποψήφιοι θα πρέπει να συμπληρώσουν την ηλεκτρονική αίτηση και να επισυνάψουν τα ακόλουθα:

 • Συνοδευτική επιστολή
 • Πρόσφατο Βιογραφικό Σημείωμα
 • Συστάσεις (όνομα, διεύθυνση e-mail, τηλέφωνο) τουλάχιστον (3) τριών ατόμων που σας γνωρίζουν σε επαγγελματικό πλαίσιο

Το Pierce – Αμερικανικό Κολλέγιο Ελλάδος θα λειτουργήσει το Σεπτέμβριο του 2022 Νηπιαγωγείο και Δημοτικό, προσφέροντας ένα διευρυμένο, βιωματικό και καινοτόμο εκπαιδευτικό πρόγραμμα για μαθητές/τριες ηλικίας από 4 έως 12 ετών, με έμφαση στην Αγγλική γλώσσα, την εκπαίδευση για την αειφορία και τη βιώσιμη ανάπτυξη, το STE(A)M, την υγιεινή διατροφή και τον τεχνολογικό εγγραμματισμό.

Γενική περιγραφή καθηκόντων:

Ο/H Καθηγητής/τρια Πληροφορικής αναφέρεται στον Διευθυντή του Σχολείου. Συμμετέχει στο σχεδιασμό των βιωματικών δράσεων και δραστηριοτήτων και είναι υπεύθυνος/η για την υλοποίηση του διευρυμένου βιωματικού και καινοτόμου εκπαιδευτικού προγράμματος διδασκαλίας της Πληροφορικής στα Τμήματα που θα αναλάβει.

Αναλυτική περιγραφή καθηκόντων:

 • Αναπτύσσει εκπαιδευτικό υλικό για τα Τμήματά του/της, καθώς και για τα βιωματικά και καινοτόμα προγράμματα που υλοποιεί.
 • Σχεδιάζει και υλοποιεί βιωματικές δράσεις και δραστηριότητες με σκοπό να υποστηρίξει διαθεματικά τη διδασκαλία της Πληροφορικής. Για το λόγο αυτό, συνεργάζεται με τους εκπαιδευτικούς των Τμημάτων, με τους ειδικούς επιστημονικούς συνεργάτες, καθώς και με τους Deans του Σχολείου και την ψυχοπαιδαγωγική ομάδα.
 • Εφαρμόζει σύγχρονες μεθόδους διδασκαλίας, δίνοντας έμφαση στην ομαδοσυνεργατική και στη διαφοροποιημένη διδασκαλία, στις βιωματικές προσεγγίσεις, καθώς και στη συστηματική αξιοποίηση σύγχρονων εργαλείων τεχνολογίας και επικοινωνίας
 • Είναι υπεύθυνος/η για την προετοιμασία συμμετοχής των μαθητών/τριών του Σχολείου σε εθνικούς και διεθνείς διαγωνισμούς ρομποτικής και προγραμματισμού.
 • Συνεργάζεται με τον αρμόδιο Dean του Σχολείου και τους Υπεύθυνους του Τεχνικού Τμήματος του Pierce για την εποπτεία εφαρμογής και τo συνεχή εμπλουτισμό του καινοτόμου προγράμματος Apple iPad 1:1
 • Προτείνει εξωσχολικές θεματικές επισκέψεις και εργαστήρια για τον εμπλουτισμό τού εκπαιδευτικού και βιωματικού προγράμματος διδασκαλίας της Πληροφορικής.
 • Συμμετέχει στις περιοδικές συνεδριάσεις ανταλλαγής καλών και καινοτόμων πρακτικών τού εκπαιδευτικού προσωπικού του Σχολείου.
 • Επικοινωνεί και συνεργάζεται με τους γονείς και κηδεμόνες παρέχοντας έγκαιρα ανατροφοδότηση για την πορεία των μαθητών/τριών του/της.
 • Συμμετέχει στις εκπαιδευτικές δράσεις και πληροφοριακές εκδηλώσεις του Σχολείου για την ανάδειξη του εκπαιδευτικού του έργου και την προώθηση των εκπαιδευτικών του προγραμμάτων.
 • Συμμετέχει στο ετήσιο πρόγραμμα επαγγελματικής ανάπτυξης όλων των εκπαιδευτικών του Σχολείου και συνεισφέρει στην εξωστρέφειά του μέσα από τη συμμετοχή του/της σε πανελλήνια και διεθνή συνέδρια και εκπαιδευτικά προγράμματα.
 • Διαμορφώνει κλίμα εμπιστοσύνης και σεβασμού στη διαφορετικότητα μέσα από τη στάση και τη συμπεριφορά του/της.
 • Επιδεικνύει αφοσίωση στην ανθρωπιστική εκπαίδευση που αποτελεί/αντανακλά την εκπαιδευτική φιλοσοφία του Σχολείου/Pierce – ACG.

Απαιτούμενα προσόντα:

 • Πτυχίο ΑΕΙ Τμήματος Πληροφορικής ή αναγνωρισμένο ισότιμο και αντίστοιχο τίτλο της αλλοδαπής
 • Αναγνωρισμένο μεταπτυχιακό δίπλωμα (κατά προτίμηση σε θεματικές που συνδέονται με την Πρωτοβάθμια/Προσχολική Εκπαίδευση, τον προγραμματισμό και τη ρομποτική)
 • Άριστη χρήση της Ελληνικής και Αγγλικής γλώσσας
 • Ελάχιστη διδακτική εμπειρία 3 ετών στη διδασκαλία της Πληροφορικής στην Πρωτοβάθμια εκπαίδευση ή σε μαθητές ηλικίας 4 έως 12 ετών
 • Υψηλή εργασιακή ηθική και εξαιρετικές διαπροσωπικές και επικοινωνιακές δεξιότητες
 • Εγγραφή στην Επετηρίδα Ιδιωτικών Εκπαιδευτικών Λειτουργών του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων

Επιπλέον προσόντα που θα συνεκτιμηθούν: 

 • Εμπειρία στη βιωματική και ομαδοσυνεργατική/διαφοροποιημένη εκπαίδευση
 • Εμπειρία στην υλοποίηση καινοτόμων συνεργατικών προγραμμάτων στη διδασκαλία της Πληροφορικής
 • Εμπειρία στη διδασκαλία του προγραμματισμού σε μαθητές ηλικίας 4 έως 12 χρόνων

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: Μέχρι κάλυψης του συνόλου των θέσεων.

Οδηγίες: Οι υποψήφιοι θα πρέπει να συμπληρώσουν την ηλεκτρονική αίτηση και να επισυνάψουν τα ακόλουθα:

 • Συνοδευτική επιστολή
 • Πρόσφατο Βιογραφικό Σημείωμα
 • Συστάσεις (όνομα, διεύθυνση e-mail, τηλέφωνο) τουλάχιστον (3) τριών ατόμων που σας γνωρίζουν σε επαγγελματικό πλαίσιο

Το Pierce – Αμερικανικό Κολλέγιο Ελλάδος θα λειτουργήσει το Σεπτέμβριο του 2022 Νηπιαγωγείο και Δημοτικό, προσφέροντας ένα διευρυμένο, βιωματικό και καινοτόμο εκπαιδευτικό πρόγραμμα για μαθητές/τριες ηλικίας από 4 έως 12 ετών, με έμφαση στην Αγγλική γλώσσα, την εκπαίδευση για την αειφορία και τη βιώσιμη ανάπτυξη, το STE(A)M, την υγιεινή διατροφή και τον τεχνολογικό εγγραμματισμό.

Γενική περιγραφή καθηκόντων:

O/H Αγγλόφωνος/η Νηπιαγωγός αναφέρεται στη Διευθύντρια του Σχολείου και είναι υπεύθυνος/η, σε συνεργασία με τη Νηπιαγωγό του Τμήματός του/της, για τη βιωματική και διαθεματική υλοποίηση του εκπαιδευτικού προγράμματος, για τη συνεχή και με ποικίλους τρόπους δημιουργία αλληλεπιδράσεων με την Αγγλική γλώσσα, καθώς και για την ανάδειξη της Αμερικανικής κουλτούρας.

Αναλυτική περιγραφή καθηκόντων:

 • Αναπτύσσει, σε συνεργασία με την Υπεύθυνη Νηπιαγωγό, εκπαιδευτικό υλικό για τις δράσεις και τις δραστηριότητες που υλοποιούν στο πλαίσιο των θεματικών ενοτήτων του Τμήματός του/της, καθώς και για τα βιωματικά και καινοτόμα προγράμματα που υλοποιούν στο πλαίσιο αυτών, με έμφαση στην έκθεση, την αλληλεπίδραση και τη χρήση της Αγγλικής γλώσσας από τους μαθητές και τις μαθήτριες.
 • Συνεργάζεται με τους υπόλοιπους Ελληνόφωνους και Αγγλόφωνους νηπιαγωγούς των Τμημάτων, τους εκπαιδευτικούς των ειδικών μαθημάτων, τους ειδικούς επιστημονικούς συνεργάτες, καθώς και με την ψυχοπαιδαγωγική ομάδα, για το σχεδιασμό και την υλοποίηση των διαθεματικών και βιωματικών δράσεων και δραστηριοτήτων των εκπαιδευτικών προγραμμάτων του Τμήματός του/της, επιδιώκοντας συστηματικά την ανάδειξη και την καθημερινή αξιοποίηση της Αγγλικής γλώσσας.
 • Δημιουργεί για τους μαθητές και τις μαθήτριές του/της κλίμα ασφάλειας και εμπιστοσύνης, ενθαρρύνοντας την ελεύθερη έκφρασή τους μέσα από την αξιοποίηση της Αγγλικής γλώσσας.
 • Εποπτεύει, σε συνεργασία με την Υπεύθυνη Νηπιαγωγό, την καθημερινή διαδικασία του φαγητού των μαθητών/τριών του/της, αξιοποιώντας την παράλληλα για την ανάπτυξη των κοινωνικών δεξιοτήτων τους, την ενίσχυση της ομαδοσυνεργατικότητας και την έκθεση τους στην Αγγλική γλώσσα, ως αφορμή και ερέθισμα για την εξοικείωσή τους με αυτή.
 • Διαμορφώνει ένα συνεργατικό, βιωματικό και διαθεματικό εκπαιδευτικό πλαίσιο που ενθαρρύνει συστηματικά τους/τις μαθητές/τριες να αξιοποιούν τη φαντασία τους και να λειτουργούν διερευνητικά/ανακαλυπτικά, υποστηρίζοντάς τους σε ολόκληρη τη διαδικασία.
 • Διαμορφώνει κλίμα εμπιστοσύνης και σεβασμού στη διαφορετικότητα προς όλους, μέσα από τη στάση και τη συμπεριφορά του/της.
 • Εφαρμόζει σύγχρονες μεθόδους διδασκαλίας, δίνοντας έμφαση στην ομαδοσυνεργατική και στη διαφοροποιημένη διδασκαλία, στις βιωματικές προσεγγίσεις και στη συστηματική αξιοποίηση σύγχρονων εργαλείων τεχνολογίας και επικοινωνίας.
 • Προτείνει εξωσχολικές ή/και ενδοσχολικές εκπαιδευτικές δράσεις και θεματικά εργαστήρια για τις ηλικίες των μαθητών/τριών του/της, με στόχο τον περαιτέρω εμπλουτισμό τού εκπαιδευτικού και βιωματικού προγράμματος του Τμήματός του/της και την ανάδειξη και αξιοποίηση της Αγγλικής γλώσσας.
 • Συνεισφέρει, όταν του/της ζητηθεί, στην ανατροφοδότηση που παρέχει το Σχολείο για όλα τα ζητήματα που αφορούν τους/τις μαθητές/τριες τού Τμήματός του/της.
 • Συμμετέχει στις περιοδικές συνεδριάσεις ανταλλαγής καλών και καινοτόμων πρακτικών του εκπαιδευτικού προσωπικού του Σχολείου.
 • Συνεργάζεται με τους εκπαιδευτικούς του Αγγλικού Τμήματος με στόχο τη συνεχή βελτίωση και αναβάθμιση του προγράμματος σπουδών της Αγγλικής γλώσσας του Νηπιαγωγείου, καθώς και την εναρμόνισή του με τους στόχους του προγράμματος σπουδών της Αγγλικής Γλώσσας του Δημοτικού.
 • Συνεργάζεται με την Υπεύθυνη Νηπιαγωγό του Τμήματός του/της και τους εκπαιδευτικούς του Δημοτικού σχολείου για την ομαλή μετάβαση των μαθητών/τριών του/της σε αυτό.
 • Συμμετέχει στις εκπαιδευτικές δράσεις και πληροφοριακές εκδηλώσεις του Σχολείου για την ανάδειξη του εκπαιδευτικού του έργου και την προώθηση των εκπαιδευτικών του προγραμμάτων.
 • Συμμετέχει στο ετήσιο πρόγραμμα επαγγελματικής ανάπτυξης όλων των εκπαιδευτικών του Σχολείου και συνεισφέρει στην εξωστρέφειά του μέσα από τη συμμετοχή της σε πανελλήνια και διεθνή συνέδρια και εκπαιδευτικά προγράμματα.
 • Επιδεικνύει αφοσίωση στην ανθρωπιστική εκπαίδευση που αποτελεί/αντανακλά την εκπαιδευτική φιλοσοφία του Σχολείου/Pierce – ACG. 

Απαιτούμενα προσόντα:

 • Πτυχίο ΑΕΙ Παιδαγωγικού Τμήματος Προσχολικής Εκπαίδευσης ή αναγνωρισμένο ισότιμο και αντίστοιχο τίτλο της αλλοδαπής ή αποδεδειγμένη εργασιακή/διδακτική εμπειρία σε μαθητές/τριες ηλικίας 4 – 6 χρόνων.
 • Μητρική ή σχεδόν μητρική χρήση της Αγγλικής γλώσσας.
 • Άριστη γνώση και εξοικείωση σε εργαλεία τεχνολογίας και επικοινωνίας.
 • Ελάχιστη εργασιακή/διδακτική εμπειρία 3 ετών σε μαθητές/τριες ηλικίας 4-6 χρόνων.
 • Υψηλή εργασιακή ηθική και εξαιρετικές διαπροσωπικές και επικοινωνιακές δεξιότητες.

Επιπλέον προσόντα που θα συνεκτιμηθούν:

 •  Εργασιακή/διδακτική εμπειρία σε προγράμματα ΙΒ, π.χ. PYP, MYP ή και προγράμματα

σπουδών διεθνών σχολείων.

 • Μεταπτυχιακό δίπλωμα στην εκπαίδευση.
 • Εμπειρία στη βιωματική και ομαδοσυνεργατική/διαφοροποιημένη εκπαίδευση.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: Μέχρι κάλυψης του συνόλου των θέσεων.

Οδηγίες: Οι υποψήφιοι θα πρέπει να συμπληρώσουν την ηλεκτρονική αίτηση και να επισυνάψουν τα ακόλουθα:

 • Συνοδευτική επιστολή.
 • Πρόσφατο Βιογραφικό Σημείωμα.
 • Συστάσεις (όνομα, διεύθυνση e-mail, τηλέφωνο) τουλάχιστον (3) τριών ατόμων που σας γνωρίζουν σε επαγγελματικό πλαίσιο.

Το Pierce – Αμερικανικό Κολλέγιο Ελλάδος θα λειτουργήσει το Σεπτέμβριο του 2022 Νηπιαγωγείο και Δημοτικό, προσφέροντας ένα διευρυμένο, βιωματικό και καινοτόμο εκπαιδευτικό πρόγραμμα για μαθητές/τριες ηλικίας από 4 έως 12 ετών, με έμφαση στην Αγγλική γλώσσα, την εκπαίδευση για την αειφορία και τη βιώσιμη ανάπτυξη, το STE(A)M, την υγιεινή διατροφή και τον τεχνολογικό εγγραμματισμό.

Γενική περιγραφή καθηκόντων:

Ο/H Καθηγητής/τρια Αγγλικής γλώσσας αναφέρεται στη Διευθύντρια του Σχολείου και την Επικεφαλής του Αγγλικού Τμήματος. Συμμετέχει στο σχεδιασμό των βιωματικών δράσεων και δραστηριοτήτων και είναι υπεύθυνος/η για την υλοποίηση του βιωματικού και καινοτόμου εκπαιδευτικού προγράμματος διδασκαλίας της Αγγλικής γλώσσας στα Τμήματα που θα αναλάβει.

Αναλυτική περιγραφή καθηκόντων:

 • Αναπτύσσει εκπαιδευτικό υλικό για τα Τμήματά του/της, καθώς και για τα βιωματικά και καινοτόμα προγράμματα που υλοποιεί.
 • Σχεδιάζει και υλοποιεί βιωματικές δράσεις και δραστηριότητες με σκοπό να υποστηρίξει διαθεματικά τη διδασκαλία της Αγγλικής γλώσσας και την ανάδειξη της Αμερικανικής κουλτούρας. Για το λόγο αυτό, συνεργάζεται με τους/τις Καθηγητές/τριες Αγγλικής γλώσσας, με τους Ελληνόφωνους και Αγγλόφωνους Νηπιαγωγούς των Τμημάτων, με τους ειδικούς επιστημονικούς συνεργάτες, καθώς και με την ψυχοπαιδαγωγική ομάδα.
 • Δημιουργεί για τους μαθητές και τις μαθήτριές του/της κλίμα ασφάλειας και εμπιστοσύνης, ενθαρρύνοντας την ελεύθερη έκφρασή τους μέσα από την αξιοποίηση της Αγγλικής γλώσσας.
 • Διαμορφώνει ένα συνεργατικό, βιωματικό και διαθεματικό εκπαιδευτικό πλαίσιο που ενθαρρύνει συστηματικά τους/τις μαθητές/τριες να αξιοποιούν τη φαντασία τους και να λειτουργούν διερευνητικά/ανακαλυπτικά, υποστηρίζοντάς τους σε ολόκληρη τη διαδικασία.
 • Διαμορφώνει κλίμα εμπιστοσύνης και σεβασμού στη διαφορετικότητα προς όλους, μέσα από τη στάση και τη συμπεριφορά του/της.
 • Προτείνει εξωσχολικές ή/και ενδοσχολικές εκπαιδευτικές δράσεις και θεματικά εργαστήρια για τις ηλικίες των μαθητών/τριών του/της, με στόχο τον περαιτέρω εμπλουτισμό τού εκπαιδευτικού και βιωματικού προγράμματος του Αγγλικού Τμήματος, καθώς και την έκθεση και εξοικείωση τους με τη συστηματική αξιοποίηση της Αγγλικής γλώσσας.
 • Συνεργάζεται με τις Νηπιαγωγούς των Τμημάτων που έχει αναλάβει και τους εκπαιδευτικούς του Δημοτικού σχολείου για την ομαλή μετάβαση των μαθητών/τριών του/της σε αυτό.
 • Συμμετέχει στις τακτικές συνεδριάσεις του Αγγλικού Τμήματος, καθώς και στις περιοδικές συνεδριάσεις ανταλλαγής καλών και καινοτόμων πρακτικών του εκπαιδευτικού προσωπικού του Σχολείου.
 • Εφαρμόζει σύγχρονες μεθόδους διδασκαλίας, δίνοντας έμφαση στην ομαδοσυνεργατική και στη διαφοροποιημένη διδασκαλία, στις βιωματικές προσεγγίσεις και στη συστηματική αξιοποίηση σύγχρονων εργαλείων τεχνολογίας και επικοινωνίας.
 • Επικοινωνεί και συνεργάζεται με τους γονείς και κηδεμόνες παρέχοντας έγκαιρα ανατροφοδότηση για όλα τα ζητήματα που αφορούν τους/τις μαθητές/τριες των Τμημάτων που έχει αναλάβει.
 • Συμμετέχει στις εκπαιδευτικές δράσεις και πληροφοριακές εκδηλώσεις του Σχολείου για την ανάδειξη του εκπαιδευτικού του έργου και την προώθηση των εκπαιδευτικών του προγραμμάτων.
 • Συμμετέχει στο ετήσιο πρόγραμμα επαγγελματικής ανάπτυξης όλων των εκπαιδευτικών τού Σχολείου και συνεισφέρει στην εξωστρέφειά του μέσα από τη συμμετοχή του/της σε πανελλήνια και διεθνή συνέδρια και εκπαιδευτικά προγράμματα.
 • Επιδεικνύει αφοσίωση στην ανθρωπιστική εκπαίδευση που αποτελεί/αντανακλά την εκπαιδευτική φιλοσοφία του Σχολείου/Pierce – ACG.

Απαιτούμενα προσόντα:

 • Πτυχίο ΑΕΙ Τμήματος Αγγλικής Φιλολογίας ή αναγνωρισμένο ισότιμο και αντίστοιχο τίτλο της αλλοδαπής
 • Αναγνωρισμένο μεταπτυχιακό δίπλωμα (κατά προτίμηση στη διδακτική της Αγγλικής γλώσσας TESOL ή second language acquisition)
 • Μητρική ή σχεδόν μητρική χρήση της Αγγλικής γλώσσας
 • Άριστη γνώση και εξοικείωση στην ενσωμάτωση εργαλείων τεχνολογίας και επικοινωνίας στην εκπαιδευτική διαδικασία
 • Ελάχιστη διδακτική εμπειρία 3 ετών στη διδασκαλία της Αγγλικής γλώσσας στην Προσχολική ή Πρωτοβάθμια εκπαίδευση
 • Υψηλή εργασιακή ηθική και εξαιρετικές διαπροσωπικές και επικοινωνιακές δεξιότητες
 • Εγγραφή στην Επετηρίδα Ιδιωτικών Εκπαιδευτικών Λειτουργών του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων

Επιπλέον προσόντα που θα συνεκτιμηθούν: 

 • Εμπειρία στη βιωματική και ομαδοσυνεργατική/διαφοροποιημένη εκπαίδευση
 • Εμπειρία στην υλοποίηση καινοτόμων συνεργατικών προγραμμάτων στη διδασκαλία της Αγγλικής γλώσσας
 • Εμπειρία στη διδασκαλία προγραμμάτων ΙΒ, π.χ. PYP, MYP ή και προγραμμάτων σπουδών διεθνών σχολείων
 • Διδακτική εμπειρία στη διδασκαλία της Αγγλικής γλώσσας σε τμήματα με μαθητές/τριες ηλικίας 4 έως 12 χρόνων

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: Μέχρι κάλυψης του συνόλου των θέσεων.

Οδηγίες: Οι υποψήφιοι θα πρέπει να συμπληρώσουν την ηλεκτρονική αίτηση και να επισυνάψουν τα ακόλουθα:

 • Συνοδευτική επιστολή
 • Πρόσφατο Βιογραφικό Σημείωμα
 • Συστάσεις (όνομα, διεύθυνση e-mail, τηλέφωνο) τουλάχιστον (3) τριών ατόμων που σας γνωρίζουν σε επαγγελματικό πλαίσιο

Το Pierce – Αμερικανικό Κολλέγιο Ελλάδος θα λειτουργήσει το Σεπτέμβριο του 2022 Νηπιαγωγείο και Δημοτικό, προσφέροντας ένα διευρυμένο, βιωματικό και καινοτόμο εκπαιδευτικό πρόγραμμα για μαθητές ηλικίας από 4 έως 12 ετών, με έμφαση στην Αγγλική γλώσσα, την εκπαίδευση για την αειφορία και τη βιώσιμη ανάπτυξη, το STE(A)M, την υγιεινή διατροφή και τον τεχνολογικό εγγραμματισμό.

Γενική περιγραφή καθηκόντων:

Ο/H Καθηγητής/τρια Αισθητικής αγωγής αναφέρεται στη Διευθύντρια του Σχολείου. Συμμετέχει στο σχεδιασμό των βιωματικών δράσεων και δραστηριοτήτων και είναι υπεύθυνος/η για την υλοποίηση του βιωματικού και καινοτόμου εκπαιδευτικού προγράμματος διδασκαλίας της Αισθητικής αγωγής στα Τμήματα που θα αναλάβει.

Αναλυτική περιγραφή καθηκόντων:

 • Αναπτύσσει εκπαιδευτικό υλικό για τα Τμήματά του/της, καθώς και για τα βιωματικά και καινοτόμα προγράμματα που υλοποιεί.
 • Σχεδιάζει και υλοποιεί βιωματικές δράσεις και δραστηριότητες με σκοπό να υποστηρίξει διαθεματικά τη διδασκαλία της Αισθητικής αγωγής. Για το λόγο αυτό, συνεργάζεται με τους Ελληνόφωνους και Αγγλόφωνους Νηπιαγωγούς των Τμημάτων, με τους εκπαιδευτικούς ειδικοτήτων, με τους ειδικούς επιστημονικούς συνεργάτες, καθώς και με την ψυχοπαιδαγωγική ομάδα.
 • Δημιουργεί καθημερινά για τους/τις μαθητές/τριές του/της κλίμα ασφάλειας και εμπιστοσύνης, ενθαρρύνει την ελεύθερη εικαστική έκφρασή τους και συντονίζει τον πειραματισμό τους με διαφορετικά υλικά.
 • Διαμορφώνει ένα συνεργατικό, βιωματικό και διαθεματικό εκπαιδευτικό πλαίσιο που ενθαρρύνει συστηματικά τους/τις μαθητές/τριες να αξιοποιούν τη φαντασία τους και να λειτουργούν διερευνητικά/ανακαλυπτικά, υποστηρίζοντάς τους σε ολόκληρη τη διαδικασία.
 • Σχεδιάζει και υλοποιεί εικαστικές εκθέσεις με έργα των μαθητών/τριών τού Σχολείου.
 • Επιδιώκει και συντονίζει τη συμμετοχή ατομικών ή ομαδικών εικαστικών έργων των μαθητών/τριών τού Σχολείου σε ελληνικές ή διεθνείς εκθέσεις.
 • Εφαρμόζει σύγχρονες μεθόδους διδασκαλίας, δίνοντας έμφαση στην ομαδοσυνεργατική και στη διαφοροποιημένη διδασκαλία, στις βιωματικές προσεγγίσεις και στη συστηματική αξιοποίηση σύγχρονων εργαλείων τεχνολογίας και επικοινωνίας.
 • Προτείνει εξωσχολικές ή/και ενδοσχολικές εκπαιδευτικές δράσεις και θεματικά εργαστήρια για τις ηλικίες των μαθητών/τριών του/της, με στόχο τον περαιτέρω εμπλουτισμό του εκπαιδευτικού και βιωματικού προγράμματος διδασκαλίας της Αισθητικής αγωγής.
 • Διαμορφώνει κλίμα εμπιστοσύνης και σεβασμού στη διαφορετικότητα προς όλους, μέσα από τη στάση και τη συμπεριφορά του/της.
 • Συμμετέχει στις περιοδικές συνεδριάσεις ανταλλαγής καλών και καινοτόμων πρακτικών του εκπαιδευτικού προσωπικού του Σχολείου.
 • Επικοινωνεί και συνεργάζεται με τους γονείς και κηδεμόνες παρέχοντας έγκαιρα ανατροφοδότηση για όλα τα ζητήματα που αφορούν τους/τις μαθητές/τριες των Τμημάτων που έχει αναλάβει.
 • Συμμετέχει στις εκπαιδευτικές δράσεις και πληροφοριακές εκδηλώσεις του Σχολείου για την ανάδειξη του εκπαιδευτικού του έργου και την προώθηση των εκπαιδευτικών του προγραμμάτων.
 • Συμμετέχει στο ετήσιο πρόγραμμα επαγγελματικής ανάπτυξης όλων των εκπαιδευτικών του Σχολείου και συνεισφέρει στην εξωστρέφειά του μέσα από τη συμμετοχή του/της σε πανελλήνια και διεθνή συνέδρια, εκπαιδευτικά προγράμματα και εικαστικές εκθέσεις.
 • Επιδεικνύει αφοσίωση στην ανθρωπιστική εκπαίδευση που αποτελεί/αντανακλά την εκπαιδευτική φιλοσοφία του Σχολείου/Pierce – ACG.

Απαιτούμενα προσόντα:

 • Πτυχίο ΑΕΙ Τμήματος Καλών Τεχνών ή αναγνωρισμένο ισότιμο και αντίστοιχο τίτλο της αλλοδαπής
 • Αναγνωρισμένο μεταπτυχιακό δίπλωμα (κατά προτίμηση σε θεματικές που σχετίζονται με μαθητές/τριες της Προσχολικής ή/και της Πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης)
 • Άριστη χρήση της Ελληνικής και Αγγλικής γλώσσας
 • Άριστη γνώση και εξοικείωση στην ενσωμάτωση εργαλείων τεχνολογίας και επικοινωνίας στην εκπαιδευτική διαδικασία
 • Ελάχιστη διδακτική εμπειρία 3 ετών στη διδασκαλία της Αισθητικής αγωγής στην Προσχολική ή/και στην Πρωτοβάθμια εκπαίδευση
 • Υψηλή εργασιακή ηθική και εξαιρετικές διαπροσωπικές και επικοινωνιακές δεξιότητες
 • Εγγραφή στην Επετηρίδα Ιδιωτικών Εκπαιδευτικών Λειτουργών του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων

Επιπλέον προσόντα που θα συνεκτιμηθούν:

 • Εμπειρία στη βιωματική και ομαδοσυνεργατική/διαφοροποιημένη εκπαίδευση
 • Εμπειρία στην υλοποίηση καινοτόμων συνεργατικών προγραμμάτων στη διδασκαλία της Αισθητικής αγωγής σε μαθητές/τριες ηλικίας 4 έως 12 χρόνων

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: Μέχρι κάλυψης του συνόλου των θέσεων.

Οδηγίες: Οι υποψήφιοι θα πρέπει να συμπληρώσουν την ηλεκτρονική αίτηση και να επισυνάψουν τα ακόλουθα:

 • Συνοδευτική επιστολή
 • Πρόσφατο Βιογραφικό Σημείωμα
 • Συστάσεις (όνομα, διεύθυνση e-mail, τηλέφωνο) τουλάχιστον (3) τριών ατόμων που σας γνωρίζουν σε επαγγελματικό πλαίσιο

Το Pierce – Αμερικανικό Κολλέγιο Ελλάδος θα λειτουργήσει το Σεπτέμβριο του 2022 Νηπιαγωγείο και Δημοτικό, προσφέροντας ένα διευρυμένο, βιωματικό και καινοτόμο εκπαιδευτικό πρόγραμμα για μαθητές/τριες ηλικίας από 4 έως 12 ετών, με έμφαση στην Αγγλική γλώσσα, την εκπαίδευση για την αειφορία και τη βιώσιμη ανάπτυξη, το STE(A)M, την υγιεινή διατροφή και τον τεχνολογικό εγγραμματισμό.

Γενική περιγραφή καθηκόντων:

Ο/H Καθηγητής/τρια Μουσικής αγωγής αναφέρεται στη Διευθύντρια του Σχολείου. Συμμετέχει στο σχεδιασμό των βιωματικών δράσεων και δραστηριοτήτων και είναι υπεύθυνος/η για την υλοποίηση του βιωματικού και καινοτόμου εκπαιδευτικού προγράμματος διδασκαλίας της Μουσικής αγωγής στα Τμήματα που θα αναλάβει.

Αναλυτική περιγραφή καθηκόντων:

 • Αναπτύσσει εκπαιδευτικό υλικό για τα Τμήματά του/της, καθώς και για τα βιωματικά και καινοτόμα προγράμματα που υλοποιεί.
 • Σχεδιάζει και υλοποιεί βιωματικές δράσεις και δραστηριότητες με σκοπό να υποστηρίξει διαθεματικά τη διδασκαλία της Μουσικής αγωγής. Για το λόγο αυτό, συνεργάζεται με τους Ελληνόφωνους και Αγγλόφωνους Νηπιαγωγούς των Τμημάτων, με τους εκπαιδευτικούς ειδικοτήτων, με τους ειδικούς επιστημονικούς συνεργάτες, καθώς και με την ψυχοπαιδαγωγική ομάδα.
 • Δημιουργεί καθημερινά για τους/τις μαθητές/τριές του/της κλίμα ασφάλειας και εμπιστοσύνης και καλλιεργεί/ενθαρρύνει συστηματικά την ελεύθερη έκφρασή τους μέσα από τη μουσική.
 • Επιδιώκει μέσα από τις βιωματικές και διαθεματικές δράσεις των μαθημάτων του/της να συνεισφέρει στην καλλιέργεια δεξιοτήτων που αφορούν το τραγούδι, την ακρόαση, την εκτέλεση, τον αυτοσχεδιασμό, τη σύνθεση, καθώς και τη μουσική, τη μίμηση και την κίνηση.
 • Αξιοποιεί συνολικά τα μαθήματά του/της για να συνεισφέρει στην κοινωνική, συναισθηματική, κιναισθητική και γνωστική ανάπτυξη των μαθητών/τριών του/της.
 • Σχεδιάζει και υλοποιεί εκδηλώσεις με μουσικές παραστάσεις των μαθητών/τριών, καθώς και εκθέσεις με έργα τους, με αφορμή το μάθημα της Μουσικής αγωγής.
 • Συντονίζει, σε συνεργασία με τους υπόλοιπους εκπαιδευτικούς, τη μουσική υποστήριξη όλων των εκπαιδευτικών δράσεων του Σχολείου, καθώς και την προετοιμασία των μαθητών/τριών που συμμετέχουν σε αυτές.
 • Διαμορφώνει ένα συνεργατικό, βιωματικό και διαθεματικό εκπαιδευτικό πλαίσιο που ενθαρρύνει συστηματικά τους/τις μαθητές/τριες να αξιοποιούν τη φαντασία τους και να λειτουργούν διερευνητικά/ανακαλυπτικά, υποστηρίζοντάς τους σε ολόκληρη τη διαδικασία.
 • Εφαρμόζει σύγχρονες μεθόδους διδασκαλίας, δίνοντας έμφαση στην ομαδοσυνεργατική και στη διαφοροποιημένη διδασκαλία, στις βιωματικές προσεγγίσεις και στη συστηματική αξιοποίηση σύγχρονων εργαλείων τεχνολογίας και επικοινωνίας.
 • Προτείνει εξωσχολικές ή/και ενδοσχολικές εκπαιδευτικές δράσεις και θεματικά εργαστήρια για τις ηλικίες των μαθητών/τριών του/της, με στόχο τον περαιτέρω εμπλουτισμό τού εκπαιδευτικού και βιωματικού προγράμματος διδασκαλίας της Μουσικής αγωγής.
 • Διαμορφώνει κλίμα εμπιστοσύνης και σεβασμού στη διαφορετικότητα προς όλους, μέσα από τη στάση και τη συμπεριφορά του/της.
 • Συμμετέχει στις περιοδικές συνεδριάσεις ανταλλαγής καλών και καινοτόμων πρακτικών τού εκπαιδευτικού προσωπικού του Σχολείου.
 • Επικοινωνεί και συνεργάζεται με τους γονείς και κηδεμόνες παρέχοντας έγκαιρα ανατροφοδότηση για όλα τα ζητήματα που αφορούν τους/τις μαθητές/τριες των Τμημάτων που έχει αναλάβει.
 • Συμμετέχει στις εκπαιδευτικές δράσεις και πληροφοριακές εκδηλώσεις του Σχολείου για την ανάδειξη του εκπαιδευτικού του έργου και την προώθηση των εκπαιδευτικών του προγραμμάτων.
 • Συμμετέχει στο ετήσιο πρόγραμμα επαγγελματικής ανάπτυξης όλων των εκπαιδευτικών του Σχολείου και συνεισφέρει στην εξωστρέφειά του μέσα από τη συμμετοχή του/της σε πανελλήνια και διεθνή συνέδρια και εκπαιδευτικά προγράμματα
 • Επιδεικνύει αφοσίωση στην ανθρωπιστική εκπαίδευση που αποτελεί/αντανακλά την εκπαιδευτική φιλοσοφία του Σχολείου/Pierce – ACG.

Απαιτούμενα προσόντα:

 • Πτυχίο ΑΕΙ Τμήματος Μουσικών Σπουδών ή αναγνωρισμένο ισότιμο και αντίστοιχο τίτλο της αλλοδαπής
 • Αναγνωρισμένο μεταπτυχιακό δίπλωμα (κατά προτίμηση σε θεματικές που σχετίζονται με μαθητές/τριες Προσχολικής ή/και Πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης)
 • Άριστη χρήση της Ελληνικής και Αγγλικής γλώσσας
 • Άριστη γνώση και εξοικείωση στην ενσωμάτωση εργαλείων τεχνολογίας και επικοινωνίας στην εκπαιδευτική διαδικασία
 • Ελάχιστη διδακτική εμπειρία 3 ετών στη διδασκαλία της Μουσικής αγωγής στην Προσχολική ή/και στην Πρωτοβάθμια εκπαίδευση
 • Υψηλή εργασιακή ηθική και εξαιρετικές διαπροσωπικές και επικοινωνιακές δεξιότητες
 • Εγγραφή στην Επετηρίδα Ιδιωτικών Εκπαιδευτικών Λειτουργών του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων

Επιπλέον προσόντα που θα συνεκτιμηθούν: 

 • Εμπειρία στη βιωματική και ομαδοσυνεργατική/διαφοροποιημένη εκπαίδευση
 • Εμπειρία στην υλοποίηση καινοτόμων συνεργατικών προγραμμάτων στη διδασκαλία της Μουσικής αγωγής σε μαθητές/τριες ηλικίας 4 έως 12 χρόνων

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: Μέχρι κάλυψης του συνόλου των θέσεων.

Οδηγίες: Οι υποψήφιοι θα πρέπει να συμπληρώσουν την ηλεκτρονική αίτηση και να επισυνάψουν τα ακόλουθα:

 • Συνοδευτική επιστολή
 • Πρόσφατο Βιογραφικό Σημείωμα
 • Συστάσεις (όνομα, διεύθυνση e-mail, τηλέφωνο) τουλάχιστον (3) τριών ατόμων που σας γνωρίζουν σε επαγγελματικό πλαίσιο
The ACG Health and Wellness Center at the American College of Greece is seeking two (2) candidates to cover full-time nurse positions, at the Aghia Paraskevi Campus and at the East Campus (Spata) under a 12 month definite term contract.

Main Responsibilities:
 • Provide medical consultation/care for the ACG community including assessment of illness/injuries, basic first aid, referral to further care and counseling on healthy lifestyles.
 • Provide appropriate emergency response and crisis intervention.
 • Carry out administrative tasks, process medical forms in English and Greek
 • Communicate with an ethnically diverse population of all ages individually and in classrooms.
Required Qualifications:
 • Four-year university degree in nursing or health visitor from a Greek/European University or if from a third country recognition from DIKATSA.
 • A nurse permit or health visitor permit from the Prefecture of Athens, and registration with the Nurse Association of Greece or Health Visitor Association.
 • Minimum 5 years post registration experience.
 • Updated CPR Training.
 • Able to work independently without the need for personal and direct supervision.
 • Able to work with a diverse population of various ages and cultures.
 • Excellent oral, interpersonal and written communication skills in English and Greek.
 • Excellent knowledge of MS Office applications and researching on internet.
 • Excellent administrative and organizational skills.
 • Must be employable in the European Union/Greece.
Preferred Qualifications:
 • Master’s Degree in related area.
 • Experience in Community Nursing, Occupational Health, Public Health and/or First Aid/Emergency care desired.
Anticipated Start Date: July 1, 2022.

Application Procedure: Applicants should complete the online application and include the following materials:
 • A cover letter in English
 • A current CV in English
 • Contact details (name, e-mail address, telephone number of at least three persons who have known you in a professional context).

Αίτηση

Please read the information about processing of personal data here
Διαβάστε το κείμενο για την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων εδώ.