Ακαδημαϊκές Υποτροφίες

Οι μαθητές της Α’ Γυμνασίου οι οποίοι θα λάβουν μέρος στις εισαγωγικές εξετάσεις των Αγγλικών έχουν την επιλογή να εξεταστούν, την ίδια μέρα, στην Ελληνική γλώσσα και στα Μαθηματικά της Έκτης Δημοτικού. Λαμβάνοντας υπόψη την εξέταση σε αυτά τα δύο μαθήματα, οι δύο υποψήφιοι με την υψηλότερη επίδοση θα λάβουν ολική υποτροφία (100%, των διδάκτρων της Α’ τάξης του Γυμνασίου) ενώ άλλοι 33 υποψήφιοι, με την αμέσως επόμενη βαθμολογία στην κατάταξη, θα λάβουν μερικές υποτροφίες (έκπτωση διδάκτρων 50%, 35% και 25%, ανάλογα με τη βαθμολογία τους). Σε περίπτωση μη αποδοχής από τους δικαιούχους, δεν υπάρχει δυνατότητα μεταβίβασης της υποτροφίας σε επόμενους σε βαθμολογία μαθητές.

Οι υποψήφιοι μαθητές της Α’ Λυκείου – οι οποίοι θα λάβουν μέρος στις εισαγωγικές εξετάσεις των Αγγλικών – έχουν την επιλογή να εξεταστούν, την ίδια μέρα, στη Νέα Ελληνική Γλώσσα και στα Μαθηματικά στις γνώσεις που απέκτησαν στα δύο γνωστικά αντικείμενα, κατά τη διάρκεια της φοίτησής τους στο Γυμνάσιο. Στη Νέα Ελληνική Γλώσσα οι μαθητές θα απαντήσουν σε θέματα κατανόησης κειμένου και παραγωγής λόγου. Στα Μαθηματικά η εξέταση θα περιλαμβάνει κατανόηση και επίλυση προβλημάτων, ερωτήσεις κλειστού τύπου ή και διατύπωση αιτιολόγησης και μαθηματικού συλλογισμού. Κάθε ένα από τα δύο γνωστικά αντικείμενα θα βαθμολογηθεί με άριστα το 100. Οι δύο υποψήφιοι με την υψηλότερη βαθμολογία (άθροισμα των βαθμών στα Αγγλικά, στα Νέα Ελληνικά και στα Μαθηματικά) θα λάβουν ολική υποτροφία (100% των διδάκτρων), με την προϋπόθεση ότι η βαθμολογία τους θα είναι μεγαλύτερη από 90/100 σε κάθε γνωστικό αντικείμενο και στο εισαγωγικό διαγώνισμα Αγγλικών. Ένας υποψήφιος, με την αμέσως επόμενη βαθμολογία, θα λάβει μερική υποτροφία (50% των διδάκτρων).

Αίτηση:

Η Αίτηση Εισαγωγής Υποψηφίου που καλείστε να συμπληρώσετε για τη συμμετοχή του παιδιού σας στις εισαγωγικές μας εξετάσεις (για Α’ Γυμνασίου ή Α’ Λυκείου) καταγράφει δυνητικά τη συμμετοχή του και στο τεστ των ακαδημαϊκών υποτροφιών. Συνεπώς, δεν υπάρχει ξεχωριστή αίτηση για τις συγκεκριμένες υποτροφίες.

Κριτήρια Διατήρησης της Υποτροφίας:

Για τη διατήρηση της υποτροφίας, θα πρέπει να πληρούνται οι εξής προϋποθέσεις: Άριστη επίδοση (Γενικός Μέσος Όρος κάθε σχολικού έτους μεγαλύτερος από 18/20) και εξαιρετική συμπεριφορά στο σχολείο.