Πρόγραμμα Οικονομικής Ενίσχυσης

Οικονομική Ενίσχυση με εισοδηματικά κριτήρια 2024-25

Περίοδοι Υποβολής Αίτησης για Οικονομική Ενίσχυση

Το Κολλέγιο προσπαθεί να στηρίξει τις οικογένειες όλων των μαθητών που χρειάζονται οικονομική ενίσχυση. Παρ’ όλα αυτά, καθώς τα διαθέσιμα ποσά είναι περιορισμένα, συνιστάται στους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν την αίτησή τους εμπρόθεσμα. Σε αντίθετη περίπτωση, υπάρχει η πιθανότητα αίτησή τους να μην αξιολογηθεί.

Για νέους μαθητές:

Οι υποψήφιοι που θα λάβουν μέρος στις εισαγωγικές εξετάσεις για το Pierce, το Σάββατο 13 και την Κυριακή 14 Απριλίου 2024 και ενδιαφέρονται για Οικονομική Ενίσχυση, θα πρέπει να υποβάλουν ηλεκτρονικά την Αίτηση Οικονομικής Ενίσχυσης (μαζί με όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά όπως αναφέρονται παρακάτω) από την Παρασκευή 26 Απριλίου έως και το Σάββατο 31 Αυγούστου 2024. 

Για ήδη φοιτούντες μαθητές:

Οι Αιτήσεις Οικονομικής Ενίσχυσης για ήδη φοιτούντες μαθητές μπορούν να υποβληθούν ηλεκτρονικά (μαζί με όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά) από την Δευτέρα 3 Ιουνίου έως και το Σάββατο 31 Αυγούστου 2024.

Όροι Παροχής Οικονομικής Ενίσχυσης

 • Όλοι όσοι λάβουν οικονομική ενίσχυση/υποτροφία υποχρεούνται:
 • να υποβάλλουν τα δικαιολογητικά του τρέχοντος Οικονομικού Έτους (δείτε παρακάτω). Σε περίπτωση ασυμφωνίας μεταξύ των πληροφοριών που περιέχονται στην αίτηση και αυτών στα επίσημα έγγραφα, η χορηγούμενη οικονομική ενίσχυση/υποτροφία θα διακόπτεται αυτομάτως.
 • να ενημερώσουν το Γραφείο Οικονομικής Ενίσχυσης και Σχεδιασμού εγκαίρως σε περίπτωση αλλαγής της οικονομικής ή/και οικογενειακής τους κατάστασης.
 • Η οικονομική ενίσχυση αφορά μόνο τα δίδακτρα. Τα κόμιστρα των σχολικών λεωφορείων δεν συμπεριλαμβάνονται.
 • Στη διαδικασία αξιολόγησης θα ληφθούν υπόψη μόνο οι πλήρεις αιτήσεις (συμπληρωμένη αίτηση, με συνημμένα όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά) που έχουν υποβληθεί εντός της εκάστοτε καθορισμένης προθεσμίας.
 • Όλες οι αιτήσεις και τα συνοδευτικά έγγραφα τηρούνται από το τμήμα Οικονομικής Ενίσχυσης και Σχεδιασμού σε συνθήκες ασφάλειας και αυστηρής εμπιστευτικότητας και σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου («Γενικός Κανονισμός Προσωπικών Δεδομένων»), και της ελληνικής νομοθεσίας για την προστασία των προσωπικών δεδομένων (ν. 4624/2019), όπως εκάστοτε ισχύουν (εφεξής «η Νομοθεσία περί Προσωπικών Δεδομένων»).
 • Οι πόροι για το πρόγραμμα της οικονομικής ενίσχυσης προέρχονται από ίδια κεφάλαια του Κολλεγίου, καθώς και από μόνιμες δωρεές και γενναιόδωρες προσφορές μελών του Συμβουλίου των Επιτρόπων, του Συλλόγου αποφοίτων, ιδρυμάτων και φίλων του Αμερικανικού Κολλεγίου Ελλάδος. Το Κολλέγιο διατηρεί το δικαίωμα να μετατρέψει μια μείωση διδάκτρων σε ονομαστική υποτροφία. Η μετατροπή θα αποτελέσει αναγνώριση της ακαδημαϊκής επίδοσης του/της μαθητή/μαθήτριας και δεν θα αλλάξει τη φύση της παροχής ή τους όρους με τους οποίους δόθηκε η αρχική μείωση.

Βασικά κριτήρια οικονομικής ενίσχυσης

 • Η οικονομική και οικογενειακή κατάσταση του υποψηφίου
 • Η ακαδημαϊκή επίδοση του υποψηφίου
 • Η διαγωγή του υποψηφίου

Γενικές Οδηγίες Συμπλήρωσης της Αίτησης για Οικονομική Ενίσχυση

Για νέους χρήστες:

Στην αρχική σελίδα της πλατφόρμας του Προγράμματος Οικονομικής Ενίσχυσης θα πρέπει να δημιουργήσετε έναν λογαριασμό μέσω του σχετικού συνδέσμου. Ολοκληρώνοντας τη συμπλήρωση των πεδίων και αφού υποβάλετε την αίτηση, θα λάβετε ένα ηλεκτρονικό μήνυμα στη διεύθυνση e-mail που δηλώσατε, μέσω του οποίου θα μπορέσετε να ενεργοποιήσετε το λογαριασμό σας. Τέλος, για να συνδεθείτε, εισάγετε το Όνομα Χρήστη και τον Κωδικό σας. Θα πρέπει να κρατήσετε τα στοιχεία (Όνομα Χρήστη και Κωδικό) καθώς ο λογαριασμός που δημιουργήσατε θα χρησιμοποιηθεί και για όλες τις μελλοντικές αιτήσεις.

Όσον αφορά τους νεοεισαχθέντες μαθητές, ο Κωδικός Μαθητή αναγράφεται στην Εγκύκλιο Εγγραφών που θα σας δοθεί την ημέρα των εισαγωγικών εξετάσεων.

Για παλαιότερους χρήστες:

Στην αρχική σελίδα της πλατφόρμας του Προγράμματος Οικονομικής Ενίσχυσης, εισάγετε το Όνομα Χρήστη και τον Κωδικό σας (που χρησιμοποιήσατε κατά την περσινή διαδικασία) για να συνδεθείτε. Δεν μπορείτε να δημιουργήσετε καινούργιο λογαριασμό (μόνο ένας λογαριασμός δημιουργείται για κάθε μαθητή).

Για όλους τους χρήστες:

 • Πριν ξεκινήσετε τη συμπλήρωση της αίτησης, βεβαιωθείτε ότι έχετε στην κατοχή σας όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά (αναφέρονται στη συνέχεια).
 • Κατά τη διαδικασία συμπλήρωσης της αίτησης, μπορείτε ανά πάσα στιγμή να την αποθηκεύσετε και να συνεχίσετε αργότερα. Μετά το πέρας της υποβολής δεν μπορεί να γίνει μεταβολή των στοιχείων.
 • Μόνο μία αίτηση οικονομικής ενίσχυσης μπορεί να υποβληθεί ανά μαθητή. Σε περίπτωση πολλαπλής υποβολής, μόνο η πρώτη υποβληθείσα αίτηση λαμβάνεται υπόψη.
 • Οι επιτρεπτοί τύποι επισυναπτόμενων αρχείων είναι: PDF και JPG/JPEG.
  • Έγγραφα με περισσότερες από μία σελίδες θα πρέπει να υποβάλλονται σε μορφή ενός ενιαίου αρχείου και όχι κάθε σελίδα ξεχωριστά (πχ. έγγραφο Ε1 πέντε σελίδων).
  • Σε περίπτωση φωτογραφιών, θα πρέπει να έχετε ελέγξει ότι τα στοιχεία είναι ευκρινή. Σε αντίθετη περίπτωση δεν θα ληφθούν υπόψη.
 • Σε περίπτωση που οι γονείς υποβάλλουν Φορολογική Δήλωση (Ε1) χωριστά, θα πρέπει να υποβληθούν οι ατομικές φορολογικές δηλώσεις και των δύο γονέων.
 • Σε περίπτωση που υπάρχουν μέλη της οικογένειας άνω των 18 ετών τα οποία θέλετε να συνυπολογιστούν, θα πρέπει να υποβληθούν τα φορολογικά τους έγγραφα (δείτε ενότητα Φορολογικά Έγγραφα).
 • Για εισοδήματα στην αλλοδαπή θα πρέπει να προσκομιστούν τα αντίστοιχα έγγραφα.
 • Σε περίπτωση αιτήσεων με μηδενικό ή πολύ χαμηλό εισόδημα, για να μπορέσουν να αξιολογηθούν, θα χρειαστούν περαιτέρω υποστηρικτικά δικαιολογητικά. Κύριο μέλημα της Επιτροπής Οικονομικής Ενίσχυσης είναι η δίκαιη χορήγηση των εκπτώσεων, καθώς τα ποσά που διατίθενται είναι συγκεκριμένα και όχι απεριόριστα. Για να επιτευχθεί ο σκοπός αυτός είναι απαραίτητο να αποτυπωθεί η πραγματική οικονομική και οικογενειακή κατάσταση των αιτούντων.

Απαραίτητα Δικαιολογητικά για τη Χορήγηση Οικονομικής Ενίσχυσης για το Ακαδημαϊκό Έτος 2024-25

Φορολογικά Έγγραφα (τα οποία θα πρέπει να υποβληθούν στη μορφή που είναι διαθέσιμα στο ΤΑΧΙSnet):

 • E1 – Δήλωση Φορολογίας Εισοδήματος Φορολογικού Έτους 2023 για τα Εισοδήματα που αποκτήθηκαν από 1-1-2023 έως 31-12-2023. Σε περίπτωση μη υποχρέωσης υποβολής Δήλωσης Φορολογίας Εισοδήματος, αυτό θα πρέπει να πιστοποιείται με επίσημο έγγραφο της εφορίας.
 • ΦΕΦΠ – 2023 Πράξη Διοικητικού Προσδιορισμού Φόρου για τα εισοδήματα που αποκτήθηκαν το 2023.
 • ΕΝΦΙΑ – Δήλωση Ενιαίου Φόρου Ιδιοκτησίας Ακινήτων (το έγγραφο μπορείτε να το κατεβάσετε από το My TAXISnet: Εφαρμογές ΤΑΧΙSnet / Εφαρμογή Περιουσιολογίου Ε9 / Είσοδος / Έτος: 2024 / Εκτύπωση εκκαθαριστικού τελευταίας εκκαθάρισης για το έτος 2024 (αρχείο pdf). (Σε περίπτωση μη υποχρέωσης υποβολής, αυτό θα πρέπει να πιστοποιείται με μία Υπεύθυνη Δήλωση).

Φορολογικά Έγγραφα τα οποία θα πρέπει να υποβληθούν μόνο σε περίπτωση που ζητηθούν:

 • ΦΕΦΠ – Πράξη Διοικητικού Προσδιορισμού Φόρου προηγούμενων ετών.
 • Ε2 – Αναλυτική Κατάσταση για τα Μισθώματα Ακίνητης Περιουσίας
 • Ε3 – Κατάσταση Οικονομικών Στοιχείων από Επιχειρηματική Δραστηριότητα ή Ν – Δήλωση φορολογίας εισοδήματος Νομικών Προσώπων & Νομικών Οντοτήτων

Άλλα έγγραφα που πιστοποιούν την ανάγκη για Οικονομική Ενίσχυση:

 • Δάνειο πρώτης κατοικίας: Το έγγραφο «Ενημέρωση Εισοδημάτων-Δαπανών» του υπόχρεου ή/και της συζύγου για το Φορολογικό Έτος 2023 (διαθέσιμο μέσω TAXISnet).
 • Ιατρικές Βεβαιώσεις: Για κάθε ιατρική βεβαίωση που υποβάλλεται, θα πρέπει να συνυποβάλλεται υποχρεωτικά υπογεγραμμένη η Ενημέρωση και Συγκατάθεση για την επεξεργασία των προσωπικών/ιατρικών δεδομένων του ατόμου το οποίο αφορά η βεβαίωση. Το συγκεκριμένο έγγραφο είναι διαθέσιμο προς λήψη στην αντίστοιχη ερώτηση εντός της αίτησης καθώς και στο Γραφείο Οικονομικής Ενίσχυσης και Σχεδιασμού σε έντυπη μορφή. (Σε περίπτωση μη υποβολής των ανωτέρω, το ενδεχόμενο πρόβλημα υγείας δεν θα συνυπολογιστεί στην αξιολόγηση της αίτησής σας.)
 • Βεβαίωση Ανεργίας (σε περίπτωση μη υποβολής, η ανεργία δεν θα συνυπολογιστεί στην αξιολόγηση της αίτησής σας)
 • Διαζύγιο: Έγγραφο που να πιστοποιεί το διαζύγιο καθώς και τη διατροφή του/των παιδιού/παιδιών
 • Πιστοποιητικά: Οικογενειακής Κατάστασης (π.χ. σε περίπτωση πολύτεκνης οικογένειας), θανάτου (σε περίπτωση θανάτου κάποιου μέλους της οικογένειας), κλπ.
 • Βεβαίωση συνταξιοδότησης σε περίπτωση συνταξιοδότησης μέσα στο 2023 ή 2024 ή σε περίπτωση προσωρινής σύνταξης.
 • Λοιπές βεβαιώσεις (σε περίπτωση που κρίνεται αναγκαίο

Η διαδικασία υποβολής αιτήσεων για οικονομική ενίσχυση θα ξεκινήσει την Παρασκευή 26 Απριλίου 2024.

 


ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Οικογένειες που αντιμετωπίζουν απρόβλεπτες δυσκολίες (πχ. πρόσφατη ανεργία), μετά το πέρας το προαναφερθέντων προθεσμιών, μπορούν να επικοινωνήσουν με το Γραφείο Οικονομικής Ενίσχυσης και Σχεδιασμού (210 600 98000/9 εσώτ. 1304, 1305, 1306, 1727, 1728, 1327 | financialassistance@acg.edu )