Υποτροφίες για Σπουδές στο Deree

Στους αποφοίτους του Pierce που επιθυμούν να συνεχίσουν τις σπουδές τους στο Deree – The American College of Greece, προσφέρονται εκπτώσεις στα δίδακτρα και υποτροφίες για τις σπουδές τους σε διάφορα ακαδημαϊκά πεδία.

Πρόγραμμα Μειωμένων Διδάκτρων για αποφοίτους του Pierce που σκοπεύουν να σπουδάσουν στο Deree

Το πρόγραμμα παρέχει 50% μείωση στα δίδακτρα του Deree – The American College of Greece, για αποφοίτους του Pierce που έχουν φοιτήσει και στις 3 τάξεις του Λυκείου στο Pierce και έχουν τακτοποιήσει όλες τις οικονομικές υποχρεώσεις τους.

Προϋποθέσεις Υποψηφιότητας

Οι υποψήφιοι φοιτητές θα πρέπει:

 • Να πληρούν όλες τις προϋποθέσεις εισαγωγής στο Deree.
 • Να έχουν αποφοιτήσει από το Pierce, έχοντας φοιτήσει και στις 3 τάξεις του Λυκείου στο Pierce.
 • Να μην έχουν οικονομικές εκκρεμότητες στο Pierce

Προϋποθέσεις Διατήρησης των μειωμένων διδάκτρων

Για φοιτητές που στοχεύουν στην απόκτηση πτυχίου από το Deree:

 • Να επιτύχουν Μέσο Όρο Βαθμολογίας (C.I.) 3.00/4.00 μέχρι τη συμπλήρωση 30 ακαδημαϊκών μονάδων, τον οποίο και θα πρέπει να διατηρήσουν μέχρι την ολοκλήρωση των σπουδών τους.
 • Να είναι εγγεγραμμένοι διαρκώς στο Φθινοπωρινό και το Εαρινό εξάμηνο κάθε ακαδημαϊκής χρονιάς, για τουλάχιστον 2 μαθήματα στο κάθε εξάμηνο. Εάν, για οποιοδήποτε λόγο, διαγραφούν από κάποιο μάθημα (οπότε δεν θα συμπληρώνονται οι απαιτούμενες 6 ακαδημαϊκές μονάδες) θα πρέπει να λάβουν έγκριση από το «Τμήμα Οικονομικής Ενίσχυσης και Σχεδιασμού».
 • Να ολοκληρώσουν τις σπουδές τους στο Deree μέσα σε έξι, συνεχόμενα, χρόνια.

Για φοιτητές που στοχεύουν σε τίτλο σε δευτερεύοντα κλάδο (certificate minor) ή δεν στοχεύουν στην απόκτηση τίτλου (non degree):

 • Να επιτύχουν Μέσο Όρο Βαθμολογίας (C.I.) τουλάχιστον 3.00/4.00 μέχρι το τέλος του 1ου εξαμήνου στο Κολλέγιο, τον οποίο και θα πρέπει να διατηρήσουν μέχρι την ολοκλήρωση των σπουδών τους.
 • Να είναι εγγεγραμμένοι διαρκώς στο Φθινοπωρινό και το Εαρινό εξάμηνο κάθε ακαδημαϊκής χρονιάς, για τουλάχιστον 1 μάθημα στο κάθε εξάμηνο. Εάν, για οποιοδήποτε λόγο, διαγραφούν από το μάθημα (οπότε δεν θα συμπληρώνονται οι απαιτούμενες 3 ακαδημαϊκές μονάδες) θα πρέπει να λάβουν έγκριση από το «Τμήμα Οικονομικής Ενίσχυσης και Σχεδιασμού».
 • Να ολοκληρώσουν τις σπουδές τους στο Deree μέσα σε τρία, συνεχόμενα, χρόνια.

Οι απόφοιτοι του Pierce με Βαθμό Απολυτηρίου Λυκείου 17 και άνω θα λαμβάνουν υποτροφία Deree Merit. Το ποσοστό έκπτωσης που δικαιούνται από το Πρόγραμμα Μειωμένων Διδάκτρων για αποφοίτους του Pierce θα προσαρμόζεται έτσι ώστε να φτάνει το 50%.

Σημειώστε ότι:

 • Οι σπουδαστές που βρίσκονται σε ακαδημαϊκή επιτήρηση (CI χαμηλότερο του 2.00/4.00) δεν δικαιούνται να λάβουν οποιαδήποτε μορφή οικονομικής ενίσχυσης/υποτροφίας.
 • Το Πρόγραμμα Οικονομικής Ενίσχυσης αφορά μόνο έκπτωση διδάκτρων και δεν καλύπτει λοιπές επιβαρύνσεις.
 • Το Πρόγραμμα Οικονομικής Ενίσχυσης δεν καλύπτει μαθήματα που δεν δίνουν ακαδημαϊκές μονάδες (non-credit courses), με εξαίρεση τα Προπαρασκευαστικά Μαθήματα Αγγλικών (courses in the English for Academic Purposes Program – EAPP).

Δεν απαιτείται διαδικασία υποβολής αίτησης.


Πλήρεις Υποτροφίες για αποφοίτους του Pierce που σκοπεύουν να σπουδάσουν στο Deree

Υποτροφία John S. Bailey

Μία Υποτροφία που Χορηγείται περιοδικά
100% έκπτωση στα δίδακτρα
Διαθέσιμη σε αποφοίτους του Pierce

Σκοπός της Υποτροφίας

Η Υποτροφία John S. Bailey θεσπίστηκε το 2001 από το Συμβούλιο των Επιτρόπων, το Σύλλογο Αποφοίτων και φίλους του Αμερικανικού Κολλεγίου Ελλάδος προς τιμή του τέως προέδρου Dr John S. Bailey, που υπηρέτησε το Σχολείο στην θέση αυτή για συνολικά 33 χρόνια από το 1975 έως το 2008. Η υποτροφία αντανακλά την πεποίθηση του Dr Bailey ότι ακαδημαϊκά υποσχόμενοι μαθητές αλλά οικονομικά ασθενείς που αποφοιτούν από το Pierce θα πρέπει να έχουν την ευκαιρία να συνεχίσουν τις σπουδές τους στο Deree.

Διάρκεια της Υποτροφίας

Η Υποτροφία John S. Bailey προσφέρει 100% έκπτωση στα δίδακτρα για όλη τη διάρκεια της φοίτησης του υπότροφου. Νέος υπότροφος επιλέγεται μόνον εφόσον αποφοιτήσει ο προηγούμενος.

Προϋποθέσεις Αίτησης για την Υποτροφία

Για να είναι υποψήφιος ο/η αιτών/αιτούσα πρέπει:

 • Να πληροί τις προϋποθέσεις εισαγωγής στο Κολλέγιο.
 • Να αποδείξει ότι διαθέτει χαμηλό οικογενειακό εισόδημα (λαμβάνοντας υπ’ όψιν τόσο το οικογενειακό όσο και το ατομικό εισόδημα και περιουσιακά στοιχεία).
 • Να έχει υψηλή ακαδημαϊκή επίδοση
 • Να έχει αποφοιτήσει από το Pierce.

Σε περίπτωση που οι υποψήφιοι πληρούν τις ίδιες προϋποθέσεις, ο/η υποψήφιος/α με το χαμηλότερο οικογενειακό εισόδημα θα επιλεγεί ως υπότροφος. Για να διατηρήσει την υποτροφία, ο υπότροφος θα πρέπει να παρακολουθεί τουλάχιστον 12 ακαδημαϊκές ώρες/μονάδες (credits) σε κάθε εξάμηνο και να επιτύχει μέσο όρο C.I. 2.70/4.00 μετά την ολοκλήρωση του δευτέρου εξαμήνου και τον οποίο θα πρέπει να διατηρήσει καθ’ όλη την διάρκεια των σπουδών του στο Deree.