Υποτροφίες για Σπουδές στο Deree

Στους αποφοίτους του Pierce που επιθυμούν να συνεχίσουν τις σπουδές τους στο Deree – The American College of Greece, προσφέρονται εκπτώσεις στα δίδακτρα και υποτροφίες για τις σπουδές τους σε διάφορα ακαδημαϊκά πεδία.

Πρόγραμμα Μειωμένων Διδάκτρων για αποφοίτους του Pierce που σκοπεύουν να σπουδάσουν στο Deree

Το πρόγραμμα παρέχει 50% μείωση στα δίδακτρα του Deree – The American College of Greece, για αποφοίτους του Pierce που έχουν φοιτήσει και στις 3 τάξεις του Λυκείου στο Pierce και έχουν τακτοποιήσει όλες τις οικονομικές υποχρεώσεις τους.

Προϋποθέσεις Υποψηφιότητας

Οι υποψήφιοι φοιτητές θα πρέπει:

 • Να πληρούν όλες τις προϋποθέσεις εισαγωγής στο Deree.
 • Να έχουν αποφοιτήσει από το Pierce, έχοντας φοιτήσει και στις 3 τάξεις του Λυκείου στο Pierce.
 • Να μην έχουν οικονομικές εκκρεμότητες στο Pierce

Προϋποθέσεις Διατήρησης των μειωμένων διδάκτρων

Για φοιτητές που στοχεύουν στην απόκτηση πτυχίου από το Deree:

 • Να επιτύχουν Μέσο Όρο Βαθμολογίας (C.I.) 3.00/4.00 μέχρι τη συμπλήρωση 30 ακαδημαϊκών μονάδων, τον οποίο και θα πρέπει να διατηρήσουν μέχρι την ολοκλήρωση των σπουδών τους.
 • Να είναι εγγεγραμμένοι διαρκώς στο Φθινοπωρινό και το Εαρινό εξάμηνο κάθε ακαδημαϊκής χρονιάς, για τουλάχιστον 2 μαθήματα στο κάθε εξάμηνο. Εάν, για οποιοδήποτε λόγο, διαγραφούν από κάποιο μάθημα (οπότε δεν θα συμπληρώνονται οι απαιτούμενες 6 ακαδημαϊκές μονάδες) θα πρέπει να λάβουν έγκριση από το “Τμήμα Οικονομικής Ενίσχυσης και Σχεδιασμού”.
 • Να ολοκληρώσουν τις σπουδές τους στο Deree μέσα σε έξι, συνεχόμενα, χρόνια.

Για φοιτητές που στοχεύουν σε τίτλο σε δευτερεύοντα κλάδο (certificate minor) ή δεν στοχεύουν στην απόκτηση τίτλου (non degree):

 • Να επιτύχουν Μέσο Όρο Βαθμολογίας (C.I.) τουλάχιστον 3.00/4.00 μέχρι το τέλος του 1ου εξαμήνου στο Κολλέγιο, τον οποίο και θα πρέπει να διατηρήσουν μέχρι την ολοκλήρωση των σπουδών τους.
 • Να είναι εγγεγραμμένοι διαρκώς στο Φθινοπωρινό και το Εαρινό εξάμηνο κάθε ακαδημαϊκής χρονιάς, για τουλάχιστον 1 μάθημα στο κάθε εξάμηνο. Εάν, για οποιοδήποτε λόγο, διαγραφούν από το μάθημα (οπότε δεν θα συμπληρώνονται οι απαιτούμενες 3 ακαδημαϊκές μονάδες) θα πρέπει να λάβουν έγκριση από το “Τμήμα Οικονομικής Ενίσχυσης και Σχεδιασμού”.
 • Να ολοκληρώσουν τις σπουδές τους στο Deree μέσα σε τρία, συνεχόμενα, χρόνια.

Οι απόφοιτοι του Pierce, βάσει των ακαδημαϊκών τους επιδόσεων, την επάρκειας τους στην αγγλική γλώσσα, και την αξιολόγηση του συνολικού προφίλ τους, μπορούν να λάβουν Ακαδημαϊκές υποτροφίες από 20% έως 40% μείωση επί των διδάκτρων. Σε αυτή την περίπτωση, το ποσοστό έκπτωσης που δικαιούνται από το Πρόγραμμα Μειωμένων Διδάκτρων για αποφοίτους του Pierce θα προσαρμόζεται έτσι ώστε να φτάνει το 50%.

Σημειώστε ότι:

 • Οι σπουδαστές που βρίσκονται σε ακαδημαϊκή επιτήρηση (CI χαμηλότερο του 2.00/4.00) δεν δικαιούνται να λάβουν οποιαδήποτε μορφή οικονομικής ενίσχυσης/υποτροφίας.
 • Το Πρόγραμμα Οικονομικής Ενίσχυσης αφορά μόνο έκπτωση διδάκτρων και δεν καλύπτει λοιπές επιβαρύνσεις.
 • Το Πρόγραμμα Οικονομικής Ενίσχυσης δεν καλύπτει μαθήματα που δεν δίνουν ακαδημαϊκές μονάδες (non-credit courses), με εξαίρεση τα Προπαρασκευαστικά Μαθήματα Αγγλικών (courses in the English for Academic Purposes Program – EAPP).

Δεν απαιτείται διαδικασία υποβολής αίτησης.


Υποτροφίες για αποφοίτους του Pierce που σκοπεύουν να σπουδάσουν στο Deree

Υποτροφία John S. Bailey

Μία Υποτροφία που Χορηγείται περιοδικά
100% έκπτωση στα δίδακτρα
Διαθέσιμη σε αποφοίτους του Pierce

Σκοπός της Υποτροφίας

Η Υποτροφία John S. Bailey θεσπίστηκε το 2001 από το Συμβούλιο των Επιτρόπων, το Σύλλογο Αποφοίτων και φίλους του Αμερικανικού Κολλεγίου Ελλάδος προς τιμή του τέως προέδρου Dr John S. Bailey, που υπηρέτησε το Σχολείο στην θέση αυτή για συνολικά 33 χρόνια από το 1975 έως το 2008. Η υποτροφία αντανακλά την πεποίθηση του Dr Bailey ότι ακαδημαϊκά υποσχόμενοι μαθητές αλλά οικονομικά ασθενείς που αποφοιτούν από το Pierce θα πρέπει να έχουν την ευκαιρία να συνεχίσουν τις σπουδές τους στο Deree.

Διάρκεια της Υποτροφίας

Η Υποτροφία John S. Bailey προσφέρει 100% έκπτωση στα δίδακτρα για όλη τη διάρκεια της φοίτησης του υπότροφου. Νέος υπότροφος επιλέγεται μόνον εφόσον αποφοιτήσει ο προηγούμενος.

Προϋποθέσεις Αίτησης για την Υποτροφία

Για να είναι υποψήφιος ο/η αιτών/αιτούσα πρέπει:

 • Να πληροί τις προϋποθέσεις εισαγωγής στο Κολλέγιο.
 • Να αποδείξει ότι διαθέτει χαμηλό οικογενειακό εισόδημα (λαμβάνοντας υπ’ όψιν τόσο το οικογενειακό όσο και το ατομικό εισόδημα και περιουσιακά στοιχεία).
 • Να έχει υψηλή ακαδημαϊκή επίδοση
 • Να έχει αποφοιτήσει από το Pierce.

Σε περίπτωση που οι υποψήφιοι πληρούν τις ίδιες προϋποθέσεις, ο/η υποψήφιος/α με το χαμηλότερο οικογενειακό εισόδημα θα επιλεγεί ως υπότροφος. Για να διατηρήσει την υποτροφία, ο υπότροφος θα πρέπει να παρακολουθεί τουλάχιστον 12 ακαδημαϊκές ώρες/μονάδες (credits) σε κάθε εξάμηνο και να επιτύχει μέσο όρο C.I. 2.70/4.00 μετά την ολοκλήρωση του δευτέρου εξαμήνου και τον οποίο θα πρέπει να διατηρήσει καθ’ όλη την διάρκεια των σπουδών του στο Deree.

Υποτροφία Γεωργίου και Παρασκευής Τριαντογιάννη

Πρόκειται για μία υποτροφία που χορηγείται ετησίως.
Το ποσό της υποτροφίας καθορίζεται με βάση την ετήσια πολιτική δαπανών,
που το Συμβούλιο Επιτρόπων ορίζει.

Η υποτροφία είναι ανοικτή σε νεο-εισερχόμενους αλλά και σε ήδη εγγεγραμένους φοιτητές,
με προτεραιότητα σε νεο-εισερχόμενους φοιτητές

Προτεραιότητα θα δίνεται:

 • σε αποφοίτους του Pierce με γενικό μέσο όρο απολυτηρίου 18/20 και άνω.
 • σε φοιτητές που έχουν ολοκληρώσει 60 ή περισσότερες ακαδημαϊκές μονάδες (junior) και έχουν γενικό μέσο όρο 3,5/4 και άνω.
 • σε φοιτητές με διπλή υπηκοότητα Ελληνική και Αμερικανική αλλά και σε φοιτητές Ελληνικών Δημοσίων Πανεπιστημίων που κάνουν παράλληλες σπουδές στο Deree.

Σκοπός της Υποτροφίας

Η Υποτροφία Γεωργίου και Παρασκευής Τριαντογιάννη θεσπίστηκε από την Λένα Γ. Τριαντογιάννη, απόφοιτο του Pierce και του Deree αλλά και Μέλος του Συμβουλίου Επιτρόπων του Αμερικανικού Κολλεγίου Ελλάδος, προς τιμήν των γονέων της Γεωργίου και Παρασκευής Τριαντογιάννη.

Διάρκεια της Υποτροφίας

Η Υποτροφία Γεωργίου και Παρασκευής Τριαντογιάννη προσφέρει έκπτωση στα δίδακτρα, το ύψος της οποίας καθορίζεται με βάση την ετήσια πολιτική δαπανών που το Συμβούλιο Επιτρόπων ορίζει και το οποίο υπολογίζεται ετησίως από το Business Office και σύμφωνα με την αναφορά που έχει σταλεί στο Financial Aid Office. Η ετήσια ανανέωση της υποτροφίας στον ίδιο υπότροφο είναι δυνατή εφόσον πληροί τις προυποθέσεις και το κόστος της υποτροφίας μπορεί να καλυφθεί από την παρεχόμενη χρηματοδότηση.

Προϋποθέσεις Αίτησης για την Υποτροφία

Για να είναι υποψήφιος ο/η αιτών/αιτούσα πρέπει:

Για νεο-εισερχόμενους μαθητές:

 • Να πληροί τις προϋποθέσεις εισαγωγής στο Κολλέγιο.
 • Να ακολουθεί το πρόγραμμα προπτυχιακών σπουδών
 • Να έχει ολοκληρώσει την δευτεροβάθμια εκπαίδευσή του/της με γενικό μέσο όρο 18/20 και άνω ή αντίστοιχο.
 • Να αποδείξει ότι διαθέτει χαμηλό οικογενειακό εισόδημα (λαμβάνοντας υπ’ όψιν τόσο το οικογενειακό όσο και το ατομικό εισόδημα και περιουσιακά στοιχεία).
 • Να έχει υψηλή ακαδημαϊκή επίδοση

Η ανανέωση της υποτροφίας προϋποθέτει ότι ο υπότροφος εγγράφεται σε τουλάχιστον 2 μαθήματα (6 ή περισσότερες ακαδημαϊκές μονάδες) σε συνεχόμενα εξάμηνα και να έχει γενικό μέσο όρο 3,5/4 και άνω μετά την ολοκλήρωση του πρώτου εξαμήνου σπουδών. Αυτός ο γενικός μέσος όρος θα πρέπει να διατηρηθεί καθόλη την διάρκεια λήψης της υποτροφίας,. Η διάρκεια της υποτροφίας είναι το ένα έτος με δυνατότητα ανανέωσης. Επιπλέον, ο υπότροφος θα πρέπει να συμμορφώνεται με όλες τις πολιτικές του Κολλεγίου συμπεριλαμβανομένου και του Κώδικα Συμπεριφοράς των Φοιτητών.