Υπηρεσίες Βιβλιοθήκης

Η βιβλιοθήκη του Pierce προσφέρει τις εξής υπηρεσίες :

 • Εκπαίδευση χρηστών
 • Δανεισμός
 • Χρήση Η/Υ και εκτυπώσεις
 • Φωτοαντίγραφα-Εκτυπώσεις

Εκπαίδευση χρηστών

 • Με τη συνεργασία βιβλιοθηκονόμου – εκπαιδευτικού παραδίδονται μαθήματα πληροφοριακής παιδείας με σκοπό την ανάπτυξη δεξιοτήτων στους μαθητές, απαραίτητων για την διαμόρφωση κριτικής ικανότητας στην αναζήτηση, τον εντοπισμό, την οργάνωση, την αξιολόγηση και την χρήση της πληροφορίας, σε όποια μορφή και αν προσφέρεται: έντυπη, οπτικοακουστική, ηλεκτρονική. Στόχος αυτών των μαθημάτων είναι και η κατανόηση της σημασίας της βιβλιογραφικής καταγραφής των πηγών καθώς και η δημιουργία βιβλιογραφιών με βάση διεθνή οδηγούς τεκμηριώσης όπως το MLA.
 • Στην έναρξη κάθε σχολικής χρονιάς πραγματοποιείται για την Α’ Γυμνασίου προσανατολιστικό σεμινάριο που στόχο έχει να εξοικειώσει τους μαθητές με την οργάνωση, τη λειτουργία και τη χρήση της Βιβλιοθήκης. Στο τέλος του σεμιναρίου οι μαθητές παίζουν παιχνίδια που τους βοηθούν να εξοικειωθούν με την χρήση των καταλόγων και το ταξινομικό σύστημα της βιβλιοθήκης (Dewey Decimal Classification, DDC)
 • Στα πλαίσια της διδασκαλίας διαφόρων μαθημάτων και προκειμένου να καλυφθούν οι πληροφοριακές ανάγκες των μαθητών για την ολοκλήρωση στοχευόμενων εργασιών, κάποιες διδακτικές ώρες διεξάγονται στη βιβλιοθήκη πάλι με τη συνεργασία εκπαιδευτικού – βιβλιοθηκονόμου.
 • Τέλος παρέχονται στοχευόμενα θεματικά σεμινάρια μετά από αίτηση.  Η διάρκεια και το περιεχόμενο των σεμιναρίων καθορίζονται ανάλογα με τις ανάγκες του ενδιαφερόμενου, και μπορεί να περιλαμβάνουν από ξενάγηση στο χώρο και στον τρόπο λειτουργίας της βιβλιοθήκης, έως εξειδικευμένα εργαστήρια  που επικεντρώνονται στη χρήση συγκεκριμένων ερευνητικών βάσεων δεδομένων.

Δανεισμός

Δικαίωμα δανεισμού έχουν όλοι οι μαθητές, οι εκπαιδευτικοί, το προσωπικό και οι απόφοιτοι του PIERCE καθώς και οι φοιτητές, οι καθηγητές, το προσωπικό και οι απόφοιτοι του DEREE. Από το δικαίωμα αυτό απορρέουν και υποχρεώσεις, η τήρηση των οποίων διευκολύνει την καλή λειτουργία της βιβλιοθήκης και τη σωστή εξυπηρέτηση όλων.

Οι Γενικοί Κανόνες Δανεισμού ισχύουν για όλους και ανάλογα με την ιδιότητα του κάθε χρήστη ισχύουν και τα επιμέρους

Γενικοί Κανόνες Δανεισμού

1. Ο δανεισμός γίνεται προσωπικά από κάθε χρήστη με την επίδειξη της κολεγιακής του ταυτότητας.

2. Ο δανεισμός επιτρέπεται εφόσον οι χρήστες δεν έχουν αργοπορημένα βιβλία ή άλλες εκκρεμότητες. Το χρονικό διάστημα δανεισμού και ανανέωσης καθορίζεται ανάλογα με την ιδιότητα του χρήστη.

3. Τα βιβλία πρέπει να επιστρέφονται ή να ανανεώνονται μέχρι την ορισμένη ημερομηνία επιστροφής (Date Due) που αναγράφεται στο οπισθόφυλλο. Οι χρήστες έχουν δικαίωμα ανανέωσης του δανεισμού εφόσον δεν έχουν εκπρόθεσμα βιβλία ή άλλες εκκρεμότητες. Για την ανανέωση είναι απαραίτητη η παρουσία του υλικού. Η τηλεφωνική ανανέωση δεν είναι δυνατή.

4. Τα πληροφοριακά βιβλία (Λεξικά, εγκυκλοπαίδειες, άτλαντες, κτλ.) και τα περιοδικά δεν δανείζονται.

5. Η βιβλιοθήκη έχει το δικαίωμα να ανακαλέσει άμεσα το δανεισμό οποιουδήποτε βιβλίου στην περίπτωση που αυτό πρέπει να δεσμευτεί για ένα συγκεκριμένο μάθημα (Item on Reserve)

6. Οι χρήστες έχουν δικαίωμα να ζητήσουν βιβλία (Request) που είναι ήδη δανεισμένα σε άλλο χρήστη. Η βιβλιοθήκη μπορεί να ζητήσει την επιστροφή τους, όπου αυτό είναι απαραίτητο. Ο χρήστης που έχει ζητήσει ένα δανεισμένο βιβλίο μπορεί να ελέγχει αν αυτό έχει επιστραφεί από τον διαδικτυακό κατάλογο της βιβλιοθήκης (OPAC). Όταν η κατάσταση του βιβλίου (status) από δανεισμένο (Checked out) αλλάξει σε κρατημένο (Item being held) μπορεί να το παραλάβει από το γραφείο δανεισμού, όπου και θα παραμείνει για 5 μέρες μέτα την επιστροφή του (Reserves).

7. Κάνοντας χρήση της υπηρεσίας διαδανεισμού οι χρήστες μπορούν να ζητήσουν και να δανειστούν απο την JSB Library έως και 5 βιβλία ταυτόχρονα όταν συγκεκριμένο ή αντίστοιχο υλικό δεν είναι διαθέσιμο στην Pierce Library.

8. Οι χρήστες είναι υπεύθυνοι για το υλικό που έχουν δανειστεί έως ότου αυτό επιστραφεί στη βιβλιοθήκη. Σε περίπτωση αδυναμίας επιστροφής, απώλειας ή καταστροφής υλικού της βιβλιοθήκης, ο χρήστης υποχρεούται να καταβάλει στη βιβλιοθήκη ανάλογο αντίτιμο τγια την αντικατάσταση του και επιπλέον 5,00 € ως κόστος διεκπεραίωσης.

Μαθητές

Ισχύουν οι Γενικοί Κανόνες Δανεισμού και επιπλέον:

 • Δυνατότητα δανεισμού μέχρι 10 βιβλίων ταυτόχρονα.
 • Η διάρκεια δανεισμού είναι 15 ημέρες και υπάρχει η δυνατότητα ακόμα δυο (2) συνεχόμενων ανανεώσεων.

Εκπαιδευτικοί

Ισχύουν οι Γενικοί Κανόνες Δανεισμού και επιπλέον:

 • Δικαίωμα δανεισμού έως 30 βιβλίων.
 • Δυνατότητα πέντε (5) συνεχόμενων ανανεώσεων.
 • Κατά τη διάρκεια της ακαδημαϊκής χρονιάς υπάρχουν 2 περίοδοι δανεισμού με συγκεκριμένη ημερομηνία επιστροφής που καθορίζεται στην αρχή της χρονιάς.
 • Δικαίωμα δανεισμού της οπτικοακουστικής συλλογής (videocassettes, CDs, DVDs) για διάστημα μίας έως τριών ημερών.
 • Δικαίωμα αυθημερόν δανεισμού φορητών συστήματων αναπαραγωγής εικόνας και ήχου π.χ. slide projectors, cassette / cd players.
 • Ο δανειζόμενος φέρει την πλήρη ευθύνη για την ορθή χρήση και την ασφάλεια του οπτικοακουστικού εξοπλισμού. Σε περίπτωση τυχόν απώλειας ή καταστροφής του εξοπλισμού ζητείται η αντικατάσταση του.

Προσωπικό

Ισχύουν οι Γενικοί Κανόνες Δανεισμού και επιπλέον:

 • Δικαίωμα δανεισμού έως 30 βιβλίων για 6 μήνες και δυνατότητα πέντε (5) συνεχόμενων ανανεώσεων.
 • Κατά τη διάρκεια της ακαδημαϊκής χρονιάς υπάρχουν 2 περίοδοι δανεισμού με συγκεκριμένη ημερομηνία επιστροφής που καθορίζεται στην αρχή της χρονιάς.
 • Διακαίωμα δανεισμού της οπτικοακουστικής συλλογής (videocassettes, CDs, DVDs) για διάστημα μίας έως τριών ημερών.

Απόφοιτοι

Οι απόφοιτοι του Pierce έχουν το δικαίωμα χρήσης των βιβλιοθηκών JSB και Pierce Libraries χωρίς καμία επιβάρυνση το πρώτο έτος της αποφοίτησή τους. Μετά το πέρας του έτους μπορούν να συνεχίσουν χρησιμοποιούν τις βιβλιοθήκες με την καταβολή ετήσιας συνδρομής αξίας € 30.00.

Ισχύουν οι Γενικοί Κανόνες Δανεισμού και επιπλέον:

 • Δικαίωμα δανεισμού 2 βιβλίων για 2 εβδομάδες χωρίς τη δυνατότητα ανανέωσης.

Συνταξιούχοι

Ισχύουν οι Γενικοί Κανόνες Δανεισμού και επιπλέον:

 • Δικαίωμα δανεισμού 2 βιβλίων για 2 εβδομάδες χωρίς τη δυνατότητα ανανέωσης.

Χρήση Η/Υ και εκτυπώσεις

Η Βιβλιοθήκη διαθέτει στους χρήστες της 10 Η/Υ συνδεδεμένους στο διαδίκτυο. Οι μαθητές μπορούν να χρησιμοποιήσουν τους Η/Υ στα διαλείμματα τους εφόσον έχουν κάνει προηγουμένως κράτηση και φυσικά στις ώρες μαθήματος που διεξάγονται στη βιβλιοθήκη.

Φωτοαντίγραφα-Εκτυπώσεις.

Η βιβλιοθήκη διαθέτει έναν σύγχρονο εκτυπωτή δικτύου τονοποίο διαχειρίζεται η εταιρεία Cosmos Business Systems. Οι μαθητές που επιθυμούν να χρησιμοποιήσουν τον εκτυπωτή οφείλουν να αποκτήσουν από την γραμματεία του σχολείου μια προσωπική κάρτα εκτύπωσης φροντίζοντας να μην την χάσουν. Η έκδοση νέας κάρτας χρεώνεται με ένα ελάχιστο ποσό εκτύπωσης  € 5.00. Η ποσόστωση αυτή μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως εξής:

1. Ασπρόμαυρη εκτύπωση A4 :€ 0,07 ανά σελίδα.
2. Έγχρωμη εκτύπωση A4 :€ 0,10 ανά σελίδα.