Βιωματικό πρόγραμμα - Γενικές αρχές

Tο Δημοτικό του Pierce προσφέρει μία σειρά από ενιαία σε ό,τι αφορά τον σχεδιασμό και τη στοχοθεσία τους βιωματικά προγράμματα από την Α’ έως και την Στ’ τάξη. Η θεματική και η στόχευση των προσφερόμενων βιωματικών προγραμμάτων προέκυψε από την έμφαση και την προτεραιότητα που δίνει το Σχολείο στην ψυχική υγεία και την καλλιέργεια της ψυχικής ανθεκτικότητας των μαθητών και των μαθητριών του, την προώθηση και την καλλιέργεια της υγιεινής διατροφής ως καθημερινή πρακτική και στάση ζωής, τη δυνατότητα για αρμονική και δημιουργική συνεργασία μεταξύ των μαθητών/τριών, που σέβεται και προωθεί τη διαφορετικότητα, καθώς και την απαραίτητη για τη σύγχρονη εποχή εκπαίδευση στην περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση μαζί με τη βιώσιμη ανάπτυξη και την αειφορία.

Pierce Elementary School

Ειδικότερα, ο ενιαίος εκπαιδευτικός σχεδιασμός όλων των βιωματικών προγραμμάτων επιδιώκει μέσα από τη συνεχή διασύνδεσή τους τόσο μεταξύ των ίδιων των προγραμμάτων όσο και με όλα τα διδασκόμενα σε κάθε τάξη γνωστικά αντικείμενα, όπου αυτό είναι εφικτό, να εξειδικεύσει το περιεχόμενο και τη στόχευσή τους ανάλογα με τις μαθησιακές ανάγκες και περιστάσεις. Έτσι οι μαθητές και οι μαθήτριες αποκτούν για κάθε πεδίο χωριστά τις απαραίτητες γνώσεις, αντιλήψεις, στάσεις και δεξιότητες, κατανοώντας πάντα τη διασυνδεδεμένη και αλληλοτροφοδοτούμενη φύση της γνώσης και αξιοποιώντας αυτήν την οπτική σε κάθε δημιουργικό τους ταξίδι.

Τελικός στόχος είναι μια ομαδοσυνεργατική, διαθεματική/διεπιστημονική και βιωματική προσέγγιση της γνώσης, που θα επιτρέψει σταδιακά σε κάθε μαθητή και μαθήτρια να έχει την απαραίτητη ετοιμότητα για γνώση και δράση σε κάθε πρόκληση που θα συναντά στην καθημερινότητά του/της.

Το ακαδημαϊκό πρόγραμμα, τέλος, δε λειτουργεί ανεξάρτητα από τα βιωματικά προγράμματα. Σε όλες τις τάξεις υπάρχει διάχυση βιωματικών και ακαδημαϊκών εμπειριών ανάμεσα στα προγράμματα, επιδιώκοντας ομαδοσυνεργατικότητα, διαθεματικές προσεγγίσεις και ευρύτερη θέαση των γνωστικών αντικειμένων που διδάσκονται.