Μεθοδολογία

Στο Νηπιαγωγείο μας έχει σχεδιαστεί ένα Πρόγραμμα Σπουδών που αξιοποιεί και ενδυναμώνει τη διάθεση των παιδιών για εξερεύνηση. Με αφετηρία δικά τους ερωτήματα και προβληματισμούς ενισχύουμε τα παιδιά, ώστε να αναλαμβάνουν σταδιακά συστηματικότερους τρόπους συλλογής, επεξεργασίας και ανάλυσης δεδομένων και παρουσίασης συμπερασμάτων.

Pierce kindergarten

Ειδικότερα, ο ενιαίος εκπαιδευτικός σχεδιασμός όλων των βιωματικών προγραμμάτων επιδιώκει μέσα από τη συνεχή διασύνδεσή τους τόσο μεταξύ των ίδιων των προγραμμάτων όσο και με όλα τα διδασκόμενα σε κάθε τάξη γνωστικά αντικείμενα, όπου αυτό είναι εφικτό, να εξειδικεύσει το περιεχόμενο και τη στόχευσή τους ανάλογα με τις μαθησιακές ανάγκες και περιστάσεις. Έτσι οι μαθητές και οι μαθήτριες αποκτούν για κάθε πεδίο χωριστά τις απαραίτητες γνώσεις, αντιλήψεις, στάσεις και δεξιότητες, κατανοώντας πάντα τη διασυνδεδεμένη και αλληλοτροφοδοτούμενη φύση της γνώσης και αξιοποιώντας αυτήν την οπτική σε κάθε δημιουργικό τους ταξίδι.

Τελικός στόχος είναι μια ομαδοσυνεργατική, διαθεματική/διεπιστημονική και βιωματική προσέγγιση της γνώσης, που θα επιτρέψει σταδιακά σε κάθε μαθητή και μαθήτρια να έχει την απαραίτητη ετοιμότητα για γνώση και δράση σε κάθε πρόκληση που θα συναντά στην καθημερινότητά του/της.

Το ακαδημαϊκό πρόγραμμα, τέλος, δε λειτουργεί ανεξάρτητα από τα βιωματικά προγράμματα. Σε όλες τις τάξεις υπάρχει διάχυση βιωματικών και ακαδημαϊκών εμπειριών ανάμεσα στα προγράμματα, επιδιώκοντας ομαδοσυνεργατικότητα, διαθεματικές προσεγγίσεις και ευρύτερη θέαση των γνωστικών αντικειμένων που διδάσκονται.