Μαθητική κοινότητα

Στο Δημοτικό λειτουργεί ο θεσμός των Μαθητικών Κοινοτήτων ανά τμήμα από την Γ’ έως και την ΣΤ’ τάξη καθώς και ο θεσμός του Μαθητικού Συμβουλίου όλου του Σχολείου. Βασικοί στόχοι της ύπαρξης των παραπάνω θεσμών είναι:

  • η ενεργός συμμετοχή των παιδιών στη λειτουργία του Σχολείου, συμμετέχοντας σε αποφάσεις που τους αφορούν, αναλαμβάνοντας πρωτοβουλίες, ασκώντας κριτική, μαθαίνοντας να διαλέγονται, προτείνοντας ιδέες με οργανωμένο τρόπο και καλλιεργώντας το αίσθημα της κοινωνικής ευθύνης,
  • η ανάπτυξη πνεύματος αλληλοσεβασμού, υπευθυνότητας, αυτοπειθαρχίας και ελεύθερης έκφρασης,
  • η διαμόρφωση αρμονικών και δημιουργικών σχέσεων συνεργασίας μεταξύ μαθητών – εκπαιδευτικών – Γονέων/Κηδεμόνων για την προώθηση ζητημάτων που απασχολούν την εκπαιδευτική κοινότητα,
  • η εξοικείωση και απόκτηση εμπειριών σχετικά με διαδικασίες που διέπουν τη δημοκρατική οργάνωση κοινωνικών ομάδων.

Ο θεσμός των Μαθητικών Κοινοτήτων λειτουργεί στο Pierce από το 1927. Τόσο οι παραπάνω στόχοι όσο και οι συγκεκριμένες συνθήκες συγκρότησης και λειτουργίας των θεσμών συνδέονται άμεσα με τη φυσιογνωμία του Σχολείου μας, όπως αυτή συμπυκνώνεται στη φράση «Να μην υπηρετείσαι, αλλά να υπηρετείς» (Non ministrari, sed ministrare). Βεβαίως, ο τρόπος λειτουργίας των θεσμών προσαρμόζεται στις ανάγκες και τις δυνατότητες παιδιών ηλικίας Δημοτικού.

A) Μαθητικές Κοινότητες τμημάτων

Οι Μαθητικές Κοινότητες ξεκινούν να λειτουργούν από την Γ’ τάξη. Σε αυτή την τάξη δεν γίνονται εκλογές. Συγκροτείται με κλήρωση ένα πενταμελές συμβούλιο με θητεία μερικών εβδομάδων, έτσι ώστε όλα τα παιδιά να περάσουν από τη θέση ενός μέλους του συμβουλίου. Στόχος είναι όλα τα παιδιά να αποκτήσουν μια πρώτη εμπειρία από τον θεσμό των Μαθητικών Κοινοτήτων. Από την Δ’ έως την ΣΤ’ τάξη, τα πέντε μέλη εκλέγονται τον Οκτώβριο από τους/τις συμμαθητές/τριές τους και έχουν θητεία για όλη τη χρονιά.

Σε όλες τις τάξεις τα πέντε μέλη είναι ισότιμα και αναλαμβάνουν έναν από τους παρακάτω ρόλους εκπροσώπησης των συμμαθητών/τριών τους:
α) εκπρόσωπος τμήματος
β) εκπρόσωπος σχολικής ζωής
γ)εκπρόσωπος οργάνωσης
δ) εκπρόσωπος δημιουργικών δράσεων
ε) εκπρόσωπος στο Μαθητικό Συμβούλιο (Δ΄έως ΣΤ΄) – υπεύθυνος βιβλιοθήκης (Γ’ τάξη)

Β) Μαθητικό Συμβούλιο

Το 12μελές Μαθητικό Συμβούλιο αποτελείται από τους εκλεγμένους εκπροσώπους κάθε τμήματος των τάξεων Δ΄, Ε΄ και ΣΤ’. Συγκροτείται σε σώμα με τέσσερις (4) συντονιστικούς ρόλους, οι οποίοι ανατίθενται με ψηφοφορία στους τέσσερις (4) εκπροσώπους των τμημάτων της ΣΤ τάξης: 1) Πρόεδρος 2) Αντιπρόεδρος 3) Γραμματέας 4) Συντονιστής επικοινωνίας. Το Μαθητικό Συμβούλιο συνεδριάζει μία φορά τον μήνα τακτικά με τον Διευθυντή του Σχολείου. Στη συνέχεια, οι εκπρόσωποι μεταφέρουν στο τμήμα τους τις αποφάσεις των συνεδριάσεων και αντίστροφα μεταφέρουν στο Συμβούλιο τις προτάσεις και τα ζητήματα των μαθητών του τμήματός τους.

Ανάμεσα στα ζητήματα με τα οποία μπορεί πιθανώς να ασχοληθεί το Μαθητικό Συμβούλιο είναι:

  • οργάνωση εκδηλώσεων,
  • εκπροσώπηση σχολικής κοινότητας εκτός Σχολείου,
  • έλεγχος ζητημάτων καθημερινής λειτουργίας,
  • παρεμβάσεις στο Σχολείο σχετικά με επίκαιρα ή έκτακτα ζητήματα,
  • μαθητικές εκδόσεις,
  • δράσεις τύπου ανακύκλωσης.