Ακαδημαϊκό πρόγραμμα

Ο σχεδιασμός και η εφαρμογή του ακαδημαϊκού προγράμματος του Δημοτικού Σχολείου επιδιώκει την ισορροπία ανάμεσα στις θεμελιώδεις μαθησιακές πρακτικές και τις σύγχρονες εκπαιδευτικές καινοτομίες. Έτσι, τα παιδιά εκτίθενται σε πολύπλευρες μαθησιακές εμπειρίες, αποκτώντας δεξιότητες, στάσεις και αξίες που αξιοποιούν στην καθημερινή τους ζωή, ενώ παράλληλα ετοιμάζονται για το Γυμνάσιο. Η υλοποίηση του προγράμματος είναι μια δυναμική διαδικασία, η οποία συνεχώς προσαρμόζεται στις διαφοροποιημένες ανάγκες των παιδιών και των τάξεων. Μια πιο ολιστική και ανθρωποκεντρική προσέγγιση επιτρέπει την αρμονική σύζευξη των αναγκών αυτών με τις ακαδημαϊκές απαιτήσεις.  

Pierce Elementary School

Στο παραπάνω πλαίσιο, αξιοποιούνται με ορθολογικό τρόπο τα εργαστήρια Φυσικών επιστημών, Μουσικής, Εικαστικών και Πληροφορικής, η Βιβλιοθήκη, το Cinema room, οι αθλητικές εγκαταστάσεις του campus, οι υπαίθριες αίθουσες, καθώς και οι άρτια εξοπλισμένες αίθουσες διδασκαλίας. Η χρήση των χώρων, όπως και της πληθώρας τεχνολογικών ή μη μαθησιακών εργαλείων, δεν αποτελεί αυτοσκοπό, αλλά συντελεί στη διαμόρφωση κατάλληλου περιβάλλοντος, καλύπτοντας αυθεντικές μαθησιακές ανάγκες.  

Πολύπλευρη γλωσσική ανάπτυξη, καλλιέργεια φυσικο-μαθηματικής και ιστορικής σκέψης, μελέτη του φυσικού, ανθρωπογενούς και κοινωνικού περιβάλλοντος, εικαστική, μουσική και θεατρική παιδεία, ψηφιακός εγγραμματισμός και σωματική ενδυνάμωση/ανάπτυξη αποτελούν τα πεδία μέσα από τα οποία τα παιδιά μας παρατηρούν, διαχειρίζονται, αξιολογούν και επικοινωνούν πληροφορίες/πηγές, ερευνούν, αναπτύσσουν σχέσεις συνεργατικότητας, αυτονομούνται, δημιουργούν, κρίνουν, αισθάνονται και εκφράζουν συναισθήματα, επιλύουν προβληματικές καταστάσεις, διαμορφώνουν ήθος, αναπτύσσουν αυτοπεποίθηση. Το σχολείο είναι, έτσι, ένα ασφαλές ανοιχτό παράθυρο επικοινωνίας με τον σύγχρονο κόσμο, στον οποίο ετοιμάζονται να ζήσουν ως ενεργοί πολίτες. 

Το ακαδημαϊκό πρόγραμμα, τέλος, δε λειτουργεί ανεξάρτητα από τα βιωματικά προγράμματα. Σε όλες τις τάξεις υπάρχει διάχυση βιωματικών και ακαδημαϊκών εμπειριών ανάμεσα στα προγράμματα, επιδιώκοντας ομαδοσυνεργατικότητα, διαθεματικές προσεγγίσεις και ευρύτερη θέαση των γνωστικών αντικειμένων που διδάσκονται.