Πολιτικές του Κολλεγίου

Οι πολιτικές που θεσμοθετήθηκαν από το Αμερικανικό Κολλέγιο Ελλάδος εφαρμόζονται καθημερινά και περιγράφουν την ορθή συμπεριφορά μαθητών και Καθηγητών, στοχεύουν στην προστασία όλων των μελών της εκπαιδευτικής κοινότητας και στη διασφάλιση ευνοϊκού – φυσικού και διαδικτυακού – σχολικού περιβάλλοντος:

Κώδικας δεοντολογίας
καθηγητών

Κανονισμός για την ορθή χρήση των
e-mails μαθητών και μαθητριών

Κανονισμός για την ορθή χρήση των Μέσων Κοινωνικών Δικτύωσης

Πολιτική για την προστασία
του παιδιού