Διδακτικές και Μαθησιακές Προσεγγίσεις

Η διδασκαλία και η διαδικασία της μάθησης στο IB DP περιλαμβάνει την ανάπτυξη:

  • Δεξιοτήτων ορθολογικής σκέψης
  • Επικοινωνιακών δεξιοτήτων
  • Κοινωνικών δεξιοτήτων
  • Δεξιοτήτων αυτοδιαχείρισης και αυτοελέγχου
  • Ερευνητικών δεξιοτήτων

Όσο κι αν αυτές οι δεξιότητες μοιάζουν διαφορετικές, στην πραγματικότητα αλληλοεπικαλύπτονται και υπάρχει στενή διασύνδεση μεταξύ τους. Είναι συγγενικές η μία με την άλλη και, ταυτόχρονα, αναδεικνύουν τα χαρακτηριστικά του τυπικού IB learner.

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε εδώ.