Ελληνική Ρητορική

Σκοπός της λειτουργίας του Ομίλου Ελληνικής Ρητορικής είναι η ανάπτυξη των ικανοτήτων των μαθητών στη Ρητορική Τέχνη μέσω των αγωνισμάτων της Εκφραστικής Ανάγνωσης, του Προτρεπτικού Λόγου, του Αυθόρμητου Λόγου και των Διττών Λόγων (Debate). Στόχος είναι η κατανόηση / διαχείριση εννοιών και η αξιοποίηση των γνώσεων για την ανταπόκριση στις απαιτήσεις των αγωνισμάτων και την καλλιέργεια επικοινωνιακών δεξιοτήτων, η ανάπτυξη της κριτικής σκέψης και της επινοητικότητας για τον σχεδιασμό αλλά και την παρουσίαση σε κοινό προσχεδιασμένου προφορικού λόγου, η δυνατότητα ερμηνείας λογοτεχνικού κειμένου ή αποσπάσματος μέσω της ανάγνωσης, η οργάνωση αυτοσχέδιου λόγου με σκοπό την πειθώ, η ενθάρρυνση της άμιλλας, η ανάπτυξη της κοινωνικότητας, η χρήση και η ανάδειξη της αξίας του εποικοδομητικού δημοκρατικού διαλόγου με την επίκληση τρόπων πειθούς και τη συμμόρφωση σε κανόνες.

Με τη λειτουργία του Ομίλου Ελληνικής Ρητορικής επιδιώκεται η επίτευξη στόχων της σύγχρονης παιδαγωγικής (π.χ. συμπερίληψη, βιωματική μάθηση, ερευνητική-ανακαλυπτική μάθηση κ.λπ.), αφού, στο πλαίσιο της προετοιμασίας των μαθητών/τριών για τη συμμετοχή τους σε Αγώνες, αξιοποιούνται οι ήδη κατακτημένες γνώσεις τους, μέσω της προσέγγισης διαφορετικών πηγών (ανάγνωση εντύπων, ιστοεξερεύνηση κ.ά.), και καλλιεργούνται οι κοινωνικές τους δεξιότητες.

Υπεύθυνοι Ομίλου: κ. Π. Πολυδωρόπουλος, κα Μ. Λαδά, κα. Μ. Πλιακοστάμου, κ. Κ. Γάκης, κ. Κ. Μπάλλος, κα Ε. Φίλιππα
Ημέρα λειτουργίας: Σάββατο 11:00 – 13:00